Vilkår og betingelser

1                                   Information

1.1                               I denne aftale henviser "vi", "os" "vor", "vores" og "os selv" til Monecor (London) Limited, hvor relevant. Monecor (London) Limited er en virksomhed i England og Wales med virksomhedsnummeret 00851820, som er autoriseret og reguleret af Financial Conduct Authority ("FCA") med registreringsnummeret 124721.

1.2                               Medmindre du får anden besked af os, er vores kontaktoplysninger:

Adresse: One Broadgate
London
UNITED KINGDOM
EC2M 2QS

E-mail: customer.service@etxcapital.com
Telefonnummer: +44(0)20 7392 1494

2                                   Aftalen

2.1                               Aftalen mellem os vedrørende din handel med os ("denne aftale") består af:

(a)             kontoansøgningen,

(b)            vilkårene og betingelserne fastsat i dette dokument, og

(c)             ethvert andet dokument, vi måtte give dig, som udtrykkeligt angiver, at det er en del af aftalen mellem os.

2.2                               Disse vilkår og betingelser regulerer forholdet mellem os og vores klient ("du", "din" eller "dig" hvor relevant) med hensyn til handel. Læs dette dokument omhyggeligt, og især henleder vi opmærksomheden på klausulerne 3.3 (Din handelskonto), 9 (Handel), 13 (Margin) og 21 (Skadesløsholdelse og ansvar).

2.3                               Du accepterer at være juridisk bundet af denne aftale, hvis du: (i) afkrydser feltet "Accepterer du vores vilkår og betingelser?'' på vores hjemmeside, eller (ii) underskriver kontoåbningsdokumentationen, eller (iii) handler på din(e) handelskonto/i. For at undgå tvivl gælder denne aftale, som kan ændres fra tid til anden, for alle dine handelskonti uden nogen særskilt aftale.

2.4                               Fra tid til anden kan vi tilbyde nye tjenesteydelser eller produkter til dig (hvor det er tilladt at levere sådanne tjenesteydelser eller produkter til dig i henhold til gældende lov), og sådanne yderligere tjenesteydelser eller produkter vil i mangel af en særskilt aftale mellem dig og os være omfattet af denne aftale, som kan ændres fra tid til anden.

2.5                               Hvis der er nogen konflikt mellem denne aftale og Financial Services and Markets Act 2000 ("loven"), eller gældende regler, vil loven og gældende regler have forrang. Intet i denne aftale vil udelukke eller begrænse nogen pligt eller noget ansvar, som vi skylder dig i henhold til loven eller gældende regler, hvorunder vi ikke har tilladelse til at udelukke eller begrænse.

2.6                               Visse ord og udtryk som forekommer i denne aftale har fået særlige betydninger. Hvor ord med stort ikke er defineret i den relevante klausul, skal definitionerne i klausul 32 (Fortolkning) være gældende.

2.7                               Denne aftale udgør sammen med ansøgningsskemaet hele aftalen mellem dig og os i forbindelse med emnet for disse vilkår og betingelser og erstatter alle tidligere eller nuværende mundtlige eller skriftlige kommunikationer, forslag, aftaler eller erklæringer angående dette emne. Du anerkender, at ved at indgå denne aftale og ved udførelsen af enhver handel, er du ikke berettiget til at stole på og have tillid til nogen erklæring, garanti, anbefaling, rådgivning eller andet udsagn end som fastsat i denne aftale.

2.8                               Denne aftale træder i kraft den dag, hvor vi bekræfter godkendelsen af din ansøgning. Hvis du er en enkeltperson, der optræder i en sammenhæng uden for din virksomhed, dit erhverv eller din profession, har du en frist på 14 kalenderdage fra accepten af denne aftale til at trække dig tilbage fra aftalen uden bod og uden angivelse af nogen årsag. Denne fortrydelsesret gælder ikke efter udførelsen af enhver handel udført i henhold til denne aftale, som derefter vil være bindende for dig.

2.9                               Tiden vil være af afgørende betydning for alle dine forpligtelser i henhold til eller i forbindelse med denne aftale og enhver handel. Det betyder, at tider og datoer angivet i denne aftale eller angivet af os i relation til opfyldelsen af forpligtelser i henhold til denne aftale, er afgørende og obligatoriske. Enhver forsinkelse, rimelig eller ej, kan være begrundelse for opsigelse af en handel eller handler eller denne aftale.

 

3                                   Din HANDELSkonto

3.1                               Vi skal acceptere dig som klient, før du har ret til at bruge tjenesteydelserne. Vi kan afvise din ansøgning af enhver årsag, og vi er ikke forpligtet til at give dig nogen begrundelse herfor.

3.2                               Vi kan indhente personlige oplysninger fra en tredjepartsagent med henblik på at behandle din ansøgning, herunder resultaterne af kontrol i samarbejde med bureauer for kreditvurdering og forebyggelse af svig (som vil kunne opbevare en optegnelse af undersøgelsen) og andre finansielle organisationer. Hvis du åbner en handelskonto med én eller flere andre personer (en "fælles handelskonto"), vil du hæfte solidarisk for tab, gebyrer eller afgifter, der opstår på den pågældende fælles handelskonto. Det betyder blandt andet, at eventuelle skyldige beløb på den fælles handelskonto skal betales fuldt ud af dig eller en af de øvrige fælles kontohavere, og vi har ingen forpligtelse til inddrivelse fra nogen indehaver.  Desuden kan vi (medmindre vi udtrykkeligt har aftalt andet skriftligt) modtage instruktioner til at handle fra og/eller betale enhver andel af saldoen til dig eller en anden indehaver af fælleskontoen uden forudgående varsel til dig, og vi kan give alle meddelelser eller beskeder til enten dig eller en anden indehaver af fælleskontoen. Ved dødsfald af en indehaver af fælleskontoen kan vi levere meddelelser til og modtage instruktioner fra dennes efterladte.

3.3                               Du skal opbevare din adgangskode sikkert og fortroligt. Du anerkender og accepterer, at vi kan stole på dit brugernavn/kontonummer og adgangskode til at identificere dig, og accepterer ikke at udlevere disse oplysninger til nogen person, som ikke er behørigt bemyndiget af dig. På intet tidspunkt vil vores medarbejdere bede dig om din adgangskode, og du bør under ingen omstændigheder oplyse den. Du er ansvarlig for al aktivitet under dit login og adgangskode. Hvis du bliver opmærksom på eller har mistanke om, at en tredjepart har fået kendskab til din adgangskode, skal du underrette os omgående. Vi påtager os intet ansvar for enhver uautoriseret brug af din konto og/eller din adgangskode, medmindre det skyldes vores uagtsomhed, vores forsætlige misligholdelse eller vores svig. Vi påtager os intet ansvar for adgangskoder og brugernavne, som du gemmer på dine personlige computere og mobile enheder.

3.4                               Hvis du blev introduceret for os af en tredjepart (bortset fra en repræsentant udpeget af os) anerkender og accepterer du, at:

(a)             du bemyndigede denne tredjepart til at introducere dig for os, og at vi  påtager os intet ansvar overhovedet for vilkårene i enhver aftale mellem dig og tredjeparten eller manglen på samme eller nogen erklæring eller adfærd af tredjeparten,

(b)            en del af indtægterne fra dine handler eller af de afgifter, som du har betalt til os, kan gives til denne tredjepart, hvilket kan forøge de samlede udgifter for tjenesteydelserne til dig, og at du kan kontakte denne tredjepart eller ETX Capital for yderligere oplysninger i denne henseende,

(c)             ethvert råd, du har fået vedrørende din handelskonto eller dine handler af en tredjepart, er ikke givet af os eller på vores vegne, og vi påtager os intet ansvar overhovedet for et sådant råd, og

(d)            tredjeparten er en uafhængig mellemmand og fungerer ikke som vores agent eller optræder på anden måde på vegne af ETX Capital.

Inaktive eller hvilende HANDELSkonti

3.5                               Vi anser en handelskonto for at være hvilende eller inaktiv, når der ikke har været åbne handler på kontoen på en handelsdag. Vi kan deaktivere din handelskonto, hvis den har været hvilende eller inaktiv i en periode på 120 kalenderdage eller mere. Hvor det er praktisk muligt vil vi give dig varsel (via e-mail) om enhver deaktivering, men dette vil ikke altid være muligt og/eller praktisk. I tilfælde af, at du får meddelelse om en verserende deaktivering eller, at din konto er blevet deaktiveret uden at du har modtaget et varsel herom, og du ønsker, at den skal forblive aktiv eller genaktiveres, bedes du kontakte vores supportteam via e-mail på følgende adresse: customer.service@etxcapital.com. Vi kan opkræve et kontovedligeholdelsesgebyr for inaktive eller hvilende konti. Detaljer vedrørende sådanne afgifter kan ses på vores hjemmeside eller ved at kontakte customer.service@etxcapital.com

 

4                                   Grundlaget for handel

4.1                               Vi er modparten i alle handler, der gennemføres ved hjælp af tjenesteydelserne. Alle handler er på et hovedforpligtet-til-hovedforpligtet (principal-to-principal) grundlag, og vi vil beskæftige os med dig som en uafhængig modpart, medmindre vi meddeler dig, at vi handler med dig som agent eller optræder på dine vegne generelt eller med hensyn til enhver handel eller kategori af handler. Du vil indgå handler med os som hovedforpligtet, medmindre andet er aftalt skriftligt af os. Handlerne udføres af os efter modtagelse af instruktioner fra dig og på et "kun udførelse"-grundlag. Vi er ikke forpligtet til at forvisse os om egnetheden af nogen handel, til at overvåge eller rådgive vedr. dens resultat, eller, ifølge FCA-regler, foretage margin calls eller lukke handler.

4.2                               Alle oplysninger, der formidles af os eller på vores vegne, bør ikke (og vil ikke blive anset for at) udgøre råd til dig om egnetheden, risiciene, fordelene eller ulemperne ved en specifik handel. Vi rådgiver ikke om berettigelsen af specifikke transaktioner eller deres skattemæssige konsekvenser. Du anerkender og accepterer, at du er i stand til at vurdere berettigelsen af og forstå og acceptere karakteren af og risiciene ved handler indgået i henhold til denne aftale, og at du ikke kan eller vil stole på rådgivning fra os i forbindelse med berettigelsen af enhver handel.

4.3                               Ved at afkrydse feltet "Accepterer du vores vilkår og betingelser?'' på vores hjemmeside eller på anden måde indsende dokumentation for kontoåbningen, og hver gang du åbner eller lukker en handel eller placerer en ordre (se også dine garantier i klausul 17 (Markedsmisbrug), erklærer og garanterer du på et kontinuerligt grundlag over for os, at en sådan erklæring og garanti vil række ud over afslutningen af enhver handel, at:

(a)             du indgår i denne aftale og alle handler i henhold til den på egne vegne som hovedforpligtet og ikke som agent (eller administrator) for nogen anden part,

(b)            ingen insolvensbegæring er indgivet i forhold til dig,

(c)             du har alle de nødvendige juridiske, forretningsmæssige og/eller lovgivningsmæssige bemyndigelser til at indgå denne aftale og enhver handel i henhold til denne aftale og enhver person, som bekræfter godkendelse af denne aftale på dine vegne har været og er behørigt bemyndiget hertil,

(d)            hvis du er en enkeltperson, er du 18 år eller ældre,

(e)             alle oplysninger, du giver til os under ansøgningsprocessen og i øvrigt fra tid til anden, er fuldstændige, sande, aktuelle og nøjagtige,

(f)             du overtræder ikke nogen lovgivning i det land, hvorfra du placerer dine handler,

(g)            ved indgivelsen af enhver ordre, er du eneansvarlig for at foretage din egen uafhængige vurdering og undersøgelse af risiciene ved en handel, og

(h)            du har tilstrækkelig viden, markedskendskab og erfaring eller har modtaget tilstrækkelig professionel rådgivning, til at gøre dig i stand til at foretage din egen vurdering af berettigelsen og risiciene ved enhver handel.

 

4.4                               Du kan blive kategoriseret som detailkunde, professionel kunde eller godkendt modpart. Hvis vi kategoriserer dig som professionel kunde eller godkendt modpart, kan du miste beskyttelsen under visse FCA-regler, hvilket vi vil informere dig om. Under visse omstændigheder kan vi ønske at omkategorisere dig, og i så fald vil vi forklare tydeligt, hvorfor vi gør dette og den virkning, det kan have med hensyn til dine rettigheder.

4.5                               Din handel vil ikke afstedkomme nogen rettigheder som ejer eller på anden måde på et givet underliggende marked. Vi vil ikke overføre noget underliggende marked eller nogen rettigheder i det til dig.

4.6                               Det er dit ansvar at sikre, at alle handler, som du placerer fra uden for Storbritannien ikke bryder nogen oversøiske regler, der kan være gældende for dig.

 

5                                   Vores AFGIFTER

5.1                               Når du indgår i en handel med os, vil du blive opkrævet en mark-up eller mark-down (forskellen mellem den pris, med hvilken vi tager en hovedforpligtet position og handlens udførelsespris med dig). Vi kan aftale en fast mark-up eller mark-down (provision). Den mark-up/mark-down eller provision, der vil blive opkrævet, afhænger af omstændighederne i hver enkelt handel. Nærmere oplysninger om mark-up/mark-down eller provisioner kan rekvireres fra customerservice@etxcapital.com.

5.2                               Vær opmærksom på, at vi kan anvende dividende eller andre justeringer på din handel i henhold til klausul 16.5 (Virksomhedshandlinger, dividender og andre situationer).

5.3                               Handler, der bibeholdes efter lukningen af det relevante underliggende marked, er generelt genstand for en investerings- eller finansieringsafgift eller kan være underlagt en refusion, hvor relevant, som påløber hver dag den relevante handel er åben, og opkræves som led i vores processer ved dagens afslutning. For andre markeder end FX, beregnes afgiften eller refusionen ud fra den samlede ækvivalente markedsværdi af hver handel, der holdes natten over, og vi vil derefter opkræve afgift eller betale renter på denne markedsværdi for hver dag handlen holdes åben natten over. Der vil være en finansieringsafgift på FX-handler, der stadig er åbne kl. 20.00 (London-tid) på enhver handelsdag bestående af en administrationsafgift og den relevante Tom Next (Tomorrow Next) afgift, som vi bliver opkrævet af vores likviditetsudbyder.

5.4                               Vi kan fra tid til anden dele en procentdel af vores afgifter med tredjeparter, der har introduceret dig for os. Oplysninger om eventuelle delingsordninger, der gælder for din/dine handelskonto/i, er tilgængelige efter anmodning.

5.5                               Når du åbner en shorthandel hos os, forbeholder vi os retten til at videregive eventuelle låntagningsafgifter, som afholdes af os til dig, plus en rimelig mark-up, når vi afdækker vores eksponering til dig under den pågældende shorthandel. Hvis du ikke betaler sådanne afgifter, eller hvis vi er (eller bliver) ude af stand til at låne det relevante underliggende marked (og vi giver dig besked herom), kan vi efter eget skøn tage et eller flere af følgende skridt:

(a)             lukke din shorthandel til en sådan pris, som vi med rimelighed anser for at være passende, eller

(b)            øge dine marginkrav.

5.6                               Du anerkender og accepterer, at disse handlinger kan medføre, at du lider tab på shorthandlen og at du fuldt ud holder os skadesløse mod bøder, sanktioner, ansvar eller anden lignende afgift pålagt os af enhver årsag af enhver børs, prisstiller, mægler, agent eller tilsynsmyndighed, der på nogen måde relaterer til at åbne eller lukke din shorthandel eller enhver relateret transaktion af os for at afdække din shorthandel.

5.7                               Et underliggende marked kan enten ikke være lånbart fra starten, eller vores mæglere eller agenter kan tilbagetrække det underliggende marked, som vi lånte, for at afdække vores eksponering til din shorthandel. For at undgå tvivl omfatter din skadesløsholdelse af os, som anført i klausul 5.5 ovenfor, enhver sådan tilbagetræknings- eller "buy-in"-omkostning pålagt os af en hvilken som helst børs, prisstiller, mægler, agent eller centralclearingspart i forbindelse med din shorthandel.

Valutaomregning

5.8                               Hvis du indbetaler penge på din handelskonto/i eller foretager handler i en anden valuta end din basisvaluta, bør du være opmærksom på følgende:

(a)             Hvis du foretager en handel i en anden valuta end din basisvaluta er det muligt at realisere en gevinst eller et tab i den pågældende valuta. Som følge heraf kan du opleve, at du har flere saldi i forskellige valutaer.

(b)            De realiserede gevinster eller tab fra hver handel kan omregnes til din basisvaluta og bogføres på din handelskonto/i i den pågældende basisvaluta. Vi kan også omregne alle ikke-basisvalutajusteringer eller afgifter til din basisvaluta, før sådanne justeringer/afgifter bogføres på din konto, og vi kan omregne ethvert beløb modtaget fra dig i en ikke-basisvaluta til din basisvaluta.

(c)             Alle valutaomregninger vil blive foretaget til en kurs, der med rimelighed fastsættes af os. Vi vil ikke være ansvarlige over for dig for ethvert valutakurstab, som du måtte lide som følge af en sådan valutaomregning.

5.9                               Hvis du har anmodet om fravalg, og vi har aftalt at underklausul 5.8(b) ikke gælder for en eller flere af dine konti kan vi, når vi anser det for rimeligt nødvendigt, eller når du anmoder herom, omregne stående positive eller negative handelssaldi i en ikke-basisvaluta til din basisvaluta.

5.10                            Fra tid til anden (f.eks. i en månedlig opgørelse), kan vi give oplysninger til dig, som viser dine multivaluta-saldi i modværdien af din basisvaluta ved hjælp af satser, der er gældende på det tidspunkt, hvor oplysningerne anskaffes. Men du bør være opmærksom på, at disse saldi ikke er blevet fysisk omregnet, og at visningen af oplysningerne i din basisvaluta kun er vejledende.

Andre AFGIFTER

5.11                            Vi kan pålægge dig afgifter ved behandling af en indbetaling eller udbetaling af midler (f.eks. når du benytter et kreditkort). Oplysninger vedrørende sådanne afgifter kan ses på vores hjemmeside eller ved at kontakte customerservice@etxcapital.com. Din bank eller en anden relevant tredjepart kan opkræve yderligere afgifter i forbindelse med indbetalingen og/eller udbetalingen af midler. Alle sådanne tredjepartsafgifter afholdes af dig.[1]

5.12                            Du anerkender, at andre afgifter eller omkostninger kan forekomme, som ikke betales gennem eller pålægges af os. Du er ansvarlig for sådanne yderligere afgifter eller omkostninger.

5.13                            Der kan også være tilfælde, hvor vi videregiver yderligere afgifter (f.eks. låneomkostninger eller stempel- og andre afgifter), som vi måtte pådrage os ved afdækning af din handel i et underliggende marked i et ikke-britisk værdipapir.

5.14                            Vi forbeholder os retten til at opkræve renter, der påløber dagligt til en sats på 8% over den gældende basissats for Bank of Scotland plc. (eller andet finansieringsinstitut udvalgt efter vores skøn) for enhver debetsaldo, ubetalt margin eller andre beløb, der skyldes til os under denne aftale.

5.15                            Ethvert skyldigt beløb til os i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale kan modregnes (fratrækkes) din handelskonto/i eller enhver tilknyttet konto uden yderligere varsel til dig. Retten til modregning betyder, at vi kan kombinere en konto, der er i debet med en anden, der er i kredit, og derved bruge midler fra én konto til at betale din gæld på en anden konto. Hvor det er praktisk muligt, vil vi give dig varsel om vores hensigt om at udøve vores ret til modregning.

 

6                                   Dine penge

6.1                               Hvis du er blevet kategoriseret som detailkunde (eller vi har aftalt at adskille dine midler), gælder følgende:

(a)             Når du overfører penge til os, eller penge betales til os på dine vegne eller krediteres af os til din konto, vil sådanne penge blive opbevaret i en adskilt klientpenge-bankkonto hos et eller flere godkendte pengeinstitutter i overensstemmelse med reglerne for klientpenge.

(b)            Vi kan opbevare klientpenge i en klientpenge-bankkonto placeret uden for EØS. Den juridiske og lovgivningsmæssige ordning, der gælder for en sådan bank, vil være forskellig fra EØS, og i tilfælde af insolvens eller anden tilsvarende svigt i den pågældende bank, kan dine penge blive behandlet anderledes end den behandling, som ville gælde, hvis pengene var opbevaret hos en bank inden for EØS.

(c)             Vi vil bruge rimelig omhu i udvælgelsen af tredjepart til opbevaring af penge under klausul (a) og (b).  Vi er ikke ansvarlige for solvens, handlinger eller undladelser af enhver bank eller anden tredjepart, som opbevarer penge under klausulerne (a) eller (b), undtagen som følge af vores uagtsomhed, svig eller forsætlige misligholdelse.

 

6.2                               Medmindre du informerer os skriftligt eller på anden vis, kan vi videregive klientpenge eller tillade en anden person, som f.eks. en børs, et clearinginstitut eller en mægler at opbevare eller kontrollere klientpenge, når vi overfører klientpenge (a) med henblik på en handel for dig via eller med den pågældende person, eller (b) for at opfylde dine forpligtelser til at stille sikkerhed for en handel (f.eks. et indledende marginkrav for en derivattransaktion). Du accepterer, at vi kan holde op med at behandle eventuelle midler, der opbevares på dine vegne, som klientpenge og frigive disse penge fra klientpenge-bankkontoen, hvis du ikke har handlet i de foregående seks (6) år, og vi ikke har kunne kontakte dig efter rimelige bestræbelser på at gøre det. Sådanne penge vil forblive skyldige til dig, og vi forpligter os til at opbevare optegnelser over alle sådanne beløb. 

6.3                               Hvis du er blevet kategoriseret som professionel kunde eller godkendt modpart, gælder følgende:

(a)             Når du overfører penge til os, eller penge betales til os på dine vegne eller krediteres af os til din handelskonto, anerkender og accepterer du, at det fulde ejerskab af pengene overføres til os med det formål at dække dine forpligtelser i henhold til denne aftale ifølge overdragelsen af sikkerhedsstillelse. I overensstemmelse hermed vil klientpengereglerne ikke finde anvendelse, og pengene vil ikke blive adskilt fra penge opbevaret på vores konto/i og kan bruges i forbindelse med vores forretning. I tilfælde af vores insolvens, vil du rangere som generel kreditor i forbindelse med sådanne penge. Vi er ikke ansvarlige for solvens, handlinger eller undladelser af nogen bank eller anden tredjepart, som opbevarer dine penge.

(b)            Penge overført til os vil blive registreret af os som en kontant tilbagebetalingspligt, som vi skylder dig. Efter din anmodning herom, vil vi overføre et tilsvarende beløb tilbage til dig, når vi efter vores skøn mener, at det beløb du har overført til os er mere end nødvendigt til at dække dine forpligtelser til os. Ved fastsættelsen af sikkerhedsstillelse og kontantmarginbeløbet, samt dine forpligtelser og vores forpligtelser over for dig, kan vi anvende sådanne metoder (herunder vurderinger vedrørende den fremtidige bevægelse af markeder og værdier), som vi anser for hensigtsmæssige i overensstemmelse med gældende regler.

6.4                               Du anerkender og accepterer, at du giver afkald på enhver ret (under klientpengereglerne eller på anden måde) til at modtage renter for penge, som vi opbevarer for dig. Klausulerne 6.1 til 6.4 herunder gælder kun for produkter, der reguleres af FCA.

Indbetaling og UDBETALING af midler

6.5                               Vi kan nægte at acceptere betaling ved hjælp af en bestemt metode, og i så fald kan vi kræve, at du bruger alternative betalingsmetoder.

6.6                               Vi accepterer ikke kontanter eller betalinger fra, eller foretager nogen betalinger til, tredjeparter eller andre klientkonti, medmindre det er aftalt på forhånd. Enhver sådan aftale vil være efter vores skøn og under sådanne vilkår, som vi kan kræve fra tid til anden. Midler indbetalt i form af pengeoverførsler mellem klientkonti kan kun udføres med al nødvendig omhu efter at underskrevet skriftlig bemyndigelse er modtaget fra den betalende klient.

6.7                               Det mindste beløb af (i) din kontantbeholdning, (ii) din likvidationsværdi eller (iii) disponible handelsmidler vil blive udbetalt til dig i overensstemmelse med dine instruktioner, medmindre vi er forhindret i at gøre dette ved lov.  Bemærk, at i nogle tilfælde kan det være nødvendigt for dig at give yderligere dokumentation for at bevise oprindelsen af din indbetaling og dit ejerskab af destinationsbankkontoen eller -kortet for at beskytte dig og os mod svindel. Som anført i klausul 5.15 (Andre afgifter) ovenfor, kan eventuelle skyldige beløb til os i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale blive modregnet i din handelskonto/i.  Som følge heraf vil enhver betaling i henhold til denne klausul være underlagt forudgående fradrag af eventuelle skyldige beløb til os i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale. 

6.8                               For at foretage en udbetaling, skal du sende en anmodning enten skriftligt eller via e-mail eller som anvist på siden "Udbetaling af midler" på vores hjemmeside. Hvor det er muligt, og medmindre vi modtager andre instrukser, vil alle midler blive returneret til den samme konto eller kilde, hvorfra de oprindeligt blev indbetalt. Afgifter kan forekomme. Kontakt customerservice@etxcapital.com for opdaterede oplysninger om gældende afgifter.

6.9                               Vi vil gøre en rimelig indsats for at følge dine udbetalingsinstrukser. Bemærk, at mens midlerne forbliver på din handelskonto/i, kan de have en indvirkning på din vedligeholdelsesmargin. Du bør sikre, at du har tilstrækkelige midler på din konto til at imødekomme eventuelle marginkrav.

6.10                            Hvis nogen tilsynsmyndighed har forespurgt om transaktioner på din handelskonto uanset årsagen, forbeholder vi os ret til at suspendere alle dine handelskonti, indtil vi har modtaget vejledning eller instrukser fra denne myndighed, eller der er fundet en anden løsning.

6.11                            Hvis der, uanset bestemmelser om det modsatte i denne aftale, opstår en force majeure-begivenhed, en markedsforstyrrelse, eller vi konstaterer, at en afdækningsforstyrrelse er opstået eller kan opstå, (herunder en afdækningsforstyrrelse som følge af enhver faktisk eller overhængende forsinkelse, forstyrrelse, suspension eller reduktion i enhver betaling eller afregning for enhver transaktion eller aktiv, hvor vi skønner, at det er nødvendigt at afdække vores handelsprisrisiko, hvad enten en sådan afdækningsforstyrrelse opstår direkte eller indirekte som følge af en afdækningsmodparts undladelse af at udføre sine forpligtelser eller på anden måde), i så fald er vi ikke forpligtet til at foretage betalinger til dig i det omfang vores evne til at gøre dette er begrænset af disse begivenheder, og du vil være ansvarlig over for os for eventuelle øgede omkostninger eller udgifter som følge af en sådan afdækningsforstyrrelse, (herunder omkostninger til afvikling, etablering eller genetablering af afdækning), og vi kan efter meddelelse om sådanne omkostninger for dig trække dem fra din handelskonto/i eller opkræve betaling af sådanne omkostninger direkte fra dig.

6.12                            Hvis du har en negativ kontantbeholdning på din handelskonto/i, er det fulde beløb af en sådan saldo skyldig og forfalder til os med det samme.

 

7                                   Elektroniske tjenesteydelser

7.1                               Når en elektronisk tjenesteydelse indebærer, at du placerer ordrer eller giver instrukser, der skal udføres af os, anerkender du derefter, medmindre vi aftaler andet, at:

(a)             når en instruktion er givet, skal den være uigenkaldelig, og vi skal ikke være forpligtet til at tage skridt til at ændre den, medmindre loven kræver det,

(b)            en ordre ikke vil træde i kraft før du modtager en skærmbekræftelse på modtagelsen fra os, og

(c)             der er iboende risici ved brug af elektronisk kommunikation, som for eksempel at systemerne kan svigte, eller de kan være usikre og meddelelser kan blive opfanget af uautoriserede parter eller når ikke deres bestemmelsessted eller gør dette meget senere end beregnet af årsager uden for vores kontrol.

7.2                               Vi vil bestræbe os på at sikre, at vores elektroniske tjenesteydelse kan tilgås af dig til brug i overensstemmelse med denne aftale. I forbindelse hermed giver vi ingen tilsagn, erklæring eller garanti om, at elektroniske tjenesteydelser vil være tilgængelige og brugbare. 

7.3                               Du forstår, at der ikke findes noget handelssystem uden tabsrisiko. Vi giver ikke udtryk for eller garanterer, at du vil tjene penge. Du bør ikke handle med os medmindre du forstår det handelssystem, som du bruger og omfanget af din eksponering for risiko.  Hvis du er i tvivl om brugen af et handelssystem bør du ikke handle. Hvis du ønsker yderligere oplysninger vedrørende et af vores handelssystemer, så fortæl os det med det samme.

7.4                               Vi kan efter vores skøn suspendere enhver elektronisk tjenesteydelse med eller uden varsel af enhver årsag, herunder, men ikke begrænset til, udførelse af vedligeholdelse, reparation eller udvikling. Vi vil ikke være ansvarlige, hvis adgang til en elektronisk tjenesteydelse forhindres eller afbrydes eller på anden måde bliver utilgængelig på grund af en force majeure-begivenhed og/eller på grund af enhver suspension i henhold til denne aftale, medmindre det skyldes vores forsætlige misligholdelse, svig eller uagtsomhed. Vi giver ingen garanti vedrørende hele eller dele af vores handelsplatforme, hjemmeside eller systemer eller netværksforbindelser eller andre former for kommunikation eller deres egnethed i forhold til udstyr og enheder, som du bruger til et bestemt formål, medmindre det skyldes vores forsætlige misligholdelse, svig eller uagtsomhed. Vi vil ikke have noget ansvar over for dig i forhold til eventuelle tab, som du lider som følge af en forsinkelse eller fejl i eller svigt af hele eller dele af vores handelsplatforme, hjemmeside eller andre systemer eller netværksforbindelser eller andre kommunikationsmidler. Vi vil ikke have noget ansvar over for dig, hverken kontraktligt eller erstatningsretligt (herunder uagtsomhed) i tilfælde af, at computervira, orme, softwarebomber eller lignende indføres i din computers hardware eller software via hjemmesider, forudsat at vi har taget rimelige skridt til at forhindre en sådan indførsel.

7.5                               Medmindre du får tilbudt telefonisk handel af os, skal du normalt handle online via vores hjemmeside eller mobile platforme.  Hvis du ikke kan lukke en åben handel på grund af tekniske problemer med online-handelsplatformen, kan du lukke den pågældende handel telefonisk (se klausul 7.11 nedenfor vedrørende systemfejl).

7.6                               Du er ansvarlig for at sikre, at din informationsteknologi er kompatibel med vores og opfylder vores minimumssystemkrav. Minimumssystemkravene er som fastsat på hjemmesiden fra tid til anden.

7.7                               Medmindre andet er angivet eller aftalt, er alle priser, der vises via en elektronisk tjenesteydelse vejledende på det viste tidspunkt og baseret på data, der er under konstant forandring. Udførelsesprisen er den pris, der bekræftes for dig på tidspunktet for udførelsen.

7.8                               Hvis en ordreindtastning foretaget ved hjælp af de elektroniske tjenesteydelser er forkert eller ikke afspejler den planlagte transaktion (en "fejlagtig ordre"), skal du være ansvarlig for at ændre eller annullere sådanne ordrer, hvor nødvendigt, og for at lukke eventuelle resulterende positioner i henhold til vores rettigheder i denne aftale. 

7.9                               Vi forbeholder os ret til at begrænse din brug af de elektroniske tjenesteydelser og indføre handelskontroller forud for udførelse, hvor hensigtsmæssigt, for at være i overensstemmelse med gældende regler eller andre handelsgrænser, som kan meddeles til dig, eller hvis vi med rimelighed mener, at du er eller kan være i strid med klausul 20.2(e). I mangel af forsætlige forseelser eller svig fra os, vil vi ikke være ansvarlige over for dig for eventuelle tab, krav, fordringer eller udgifter afholdt af dig i forbindelse med udøvelsen af vores ovennævnte ret.

7.10                            Visse oplysninger om elektroniske tjenesteydelser kan leveres af tredjeparter.  Hvis nogen af oplysningerne om de elektroniske tjenesteydelser bliver leveret af en tredjepartsleverandør på en måde, som er uforenelig med de elektroniske tjenesteydelser, kan vi fjerne så mange oplysninger om elektroniske tjenesteydelser, som er berørte uden varsel og uden at pådrage os noget ansvar over for dig og uden at ændre nogen af dine betalinger eller andre forpligtelser. Endvidere kan vi fra tid til anden modificere, ændre, opdatere, supplere eller erstatte den elektroniske tjenesteydelsessoftware (som blandt andet bestemmer funktionalitet og udseende af nogle eller alle af de elektroniske tjenesteydelsesfunktioner), helt eller delvist uden varsel (med undtagelse af væsentlige ændringer til funktionaliteten som praktisk muligt), uden at pådrage os nogen forpligtelse over for dig og uden at ændre nogen af dine betalinger eller andre forpligtelser. Du anerkender og accepterer, at din brug af de elektroniske tjenesteydelser efter enhver modificering, ændring, opdatering, supplering eller erstatning udgør din accept af en sådan modificering, ændring, opdatering, supplering eller erstatning.

Systemfejl

7.11                            Hvis der, trods vores mange sikkerhedsforanstaltninger, skulle opstå fejl på handelsplatforme eller relaterede systemer, der gør handel upraktisk, vil alle nye handler blive suspenderet. Alle åbne handler vil forblive åbne indtil lukningen af det relevante underliggende marked. Men, når systemerne er nede, kan ingen Stop Loss- eller Limit-ordrer udføres. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle yderligere handelstab som følge af en Stop Loss- eller Limit-ordre, der ikke bliver behørigt udført på grund af en systemfejl, medmindre det skyldes vores forsætlige misligholdelse eller svig. Du fortsætter med at være ansvarlig for alle åbne handler indtil bekræftelse udstedes for, at de er blevet lukket. I tilfælde af en systemfejl, kan du lukke handler telefonisk. Bemærk, at i perioder med høj volatilitet i underliggende markeder, kan vi opleve usædvanligt mange telefonopkald, og hvis elektroniske tjenesteydelser eller telefoni er afbrudt, vil du ikke være i stand til at komme igennem. Under sådanne omstændigheder vil vi bestræbe os på at besvare dit opkald så hurtigt som muligt, men vil ikke være ansvarlig over for dig for handelstab på grund af forsinkelse, medmindre det skyldes vores svig eller forsætlige misligholdelse.

 

8                                   Telefonhandel

8.1                               Du kan bruge telefoniske handelstjenester, hvis:

(a)             vi inviterer dig til at bruge telefoniske handelstjenester, der tilbydes af os mens det relevante underliggende marked er åbent, forudsat at du opfylder visse krav fastsat af os, eller

(b)            du har brug for telefonitjenesten som en alternativ form for kommunikation, hvis din normale anden form for kommunikation (f.eks. via vores online handelsplatform) ikke er tilgængelig. 

8.2                               Provisionen, der angives via telefonitjenesten kan under visse omstændigheder afvige fra den, der angives på vores online handelsplatform.

8.3                               Vi vil ikke acceptere nogen instruktioner i forhold til en handel, hvor sådanne instruktioner udelukkende modtages i form af meddelelser efterladt på vores telefonsvarer eller voicemail. Når du instruerer os telefonisk i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale, kan du kun gøre det ved at tale direkte med en af vores autoriserede medarbejdere via en af vores fastnetlinjer, der optages.

8.4                               Vi forbeholder os retten til ikke at levere en tovejs-pris til dig på de produkter, som vi tilbyder dig.

8.5                               Uden at dette berører noget andet vilkår i denne aftale, vil bestemmelserne i klausul 13 (Margin) gælde for handler foretaget via den telefoniske handelstjeneste.

8.6                               Selv om handler kan placeres telefonisk som fastsat i denne klausul 8, er det dit ansvar at overvåge og forvalte sådanne telefonhandler og din(e) handelskonto/i online.

8.7                               Udførelse af en ordre vil kun blive bekræftet telefonisk og/eller via e-mail, hvis dette udtrykkeligt udbedes.

 

9                                   Handel

9.1                               Bestemmelserne i denne klausul 9, foruden alle andre bestemmelser i denne aftale, vil gælde for hver enkelt handel, du placerer hos os. Du handler på prisen for et finansielt instrument (f.eks. en aktie) og vil ikke være berettiget til at modtage eller forpligtet til at udlevere det underliggende finansielle instrument, ej heller vil du være berettiget til ejerskab heraf eller andre interesser heri, medmindre andet er aftalt skriftligt med os.

9.2                               Du kan placere handler via online-handelsplatformen eller telefonisk i overensstemmelse med klausul 8. Vi påtager os intet ansvar for instrukser sendt elektronisk (f.eks. via SMS, e-mail, Bloomberg eller andre lignende online meddelelsestjenester), og vi er ikke forpligtet til at handle efter sådanne instrukser, medmindre du har fået forudgående tilladelse fra os.

9.3                               Vi vil forsyne dig med en metode til at handle (sælge eller købe) prisen for forskellige finansielle kontrakter til et givet beløb pr. bevægelse af det underliggende marked.

9.4                               Ved handel på ETX Capital-platformen kan du ikke holde modsatrettede handler (eller positioner) i samme produkt på den samme konto med samme udløbsdato. For eksempel må du ikke åbne en (1) "køb"-handel og derefter åbne en (1) "sælg"-handel i det samme underliggende marked. Hvis du prøver at gøre dette kan - afhængigt af platformen - den første handel automatisk blive lukket og en fortjeneste eller et tab blive realiseret.

9.5                               Du anerkender, at vi kun kan acceptere og udføre ordrer, hvis de faktisk er modtaget eller genereret, og i så fald kun på en "ikke-holdt"-basis (dvs. vi kan ikke holdes ansvarlige for udførelsen af ordren til den angivne pris eller på anden måde).

9.6                               Hver handel åbnet af dig vil være bindende for dig, uanset at du ved åbningen af handlen måske ikke havde tilstrækkelig indledende margin på din handelskonto eller har overskredet enhver kredit eller anden grænse, der gælder for din forretning med os.

9.7                               Du anerkender og accepterer, at handler er spekulative instrumenter, og accepterer, at du ikke vil indgå i handler med os i forbindelse med nogen virksomhedslignende finansaktivitet.

9.8                               Vi kan indberette enhver handel eller anden transaktion foretaget af dig til enhver relevant tilsynsmyndighed, som måtte være påkrævet ved lov eller ifølge bedste praksis.

 

Trade-through Charts

9.9                               Som en del af vores ETX Capital-platform tilbyder vi dig et diagramværktøj kaldet "Trade-through Charts", hvor du kan udføre forskellige handelsfunktioner, herunder åbning og lukning af handler.  Vi vil anvende rimelige bestræbelser på at sikre en acceptabel tjenesteydelse, men ved at bruge Trade-through Charts accepterer du, at de prisdata, der vises, kan være forsinkede, og at vi ikke garanterer for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af disse data, hverken de nuværende eller historiske, og at vi ikke garanterer, at tjenesteydelsen vil være uden afbrydelser.

9.10                            Du anerkender og accepterer, at i tilfælde af uoverensstemmelse mellem data (prisfastsættelse eller på anden måde), der vises i Trade-through Charts og data, der vises på ETX Capital-platformen, vil data på ETX Capital-platformen have forrang.

9.11                            Det er en betingelse for din brug af Trade-through Charts, at du accepterer alle rimelige betingelser, som vi fastsætter for dets anvendelse.

Robot-handelsværktøjer

9.12                            Du tager det fulde ansvar for eventuelle tredjepartsprogrammer, som du bruger sammen med din handelskonto/i.

9.13                            Det er dit eget ansvar at anvende rettidig omhu mht. de respektive softwareprogrammer, som du bruger og selv beslutte, hvorvidt softwaren er den rigtige for dig. Hvis du ikke er i stand til at foretage denne vurdering selv, bør du søge råd hos en professionel rådgiver.  Vi vil ikke være i stand til at give dig gode råd om valg eller brug af grænseflade eller anden tredjepartssoftware eller -hardware. Hvis du beslutter dig for at installere eller bruge en Expert Advisor, Script eller Indikator gør du det på egen risiko. Vi er ikke på nogen måde ansvarlige for så vidt angår beslutninger, ordrer, handler eller signaler genereret ved brugen af en Expert Advisor, Script eller Indikator, din brug af sådanne værktøjer eller eventuelle handelstab som følge deraf.

9.14                            Bemærk, at en Expert Advisor eller Script kan generere et stort antal handler og til tider udnytte din handelskonto til den maksimalt mulige eksponering for et marked i forhold til dine disponible midler. Det er dit eget ansvar at overvåge disse ordrer og handler og at opretholde tilstrækkelige disponible handelsmidler på din handelskonto til enhver tid.

9.15                            Hvis en Expert Advisor eller Script skaber store handelsvolumener, verserende ordrer eller ordreændringer, som vi mener påvirker ydeevnen af vores servere, kan vi efter eget skøn deaktivere Expert Advisor-funktionen på din handelskonto. Under normale omstændigheder vil vi bruge rimelige bestræbelser på at underrette dig om vores hensigt om at suspendere din handelskonto. Se desuden vores Overbelastningspolitik i klausul 12.10 nedenfor.

9.16                            Vi vil som standard aktivere Expert Advisor-funktionen på din handelskonto, men vi forbeholder os retten, efter eget skøn, til at forhindre eller på anden måde forbyde anvendelsen af enhver bestemt Expert Advisor eller Script eller til at deaktivere din konto for alle Expert Advisors og Scripts.

Markeder

9.17                            Vi tilbyder handler i en række finansielle kontrakter af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, enkelte aktier, enkelte aktieindekser, indeks-futures, obligationsindekser og futures, råvarer, valutakurser, udenlandske valuta-futures og optioner på alle disse instrumenter.

9.18                            På vores hjemmeside anfører vi produktspecifikationerne for hver handelstype. Disse specifikationer omfatter udløbsdatoen, marginkravet, samt markedets åbningstider.  Læs indholdet af produktspecifikationen grundigt før du indsender din første handel af den pågældende type.  Hvis du er i tvivl om indholdet af produktspecifikationen, bør du ikke handle. Hvis du ønsker yderligere oplysninger vedrørende produktspecifikationen, bedes du fortælle os det med det samme.

Vores priser

9.19                            Vi opretholder et Bid Offer Spread mellem den pris, vi køber til og den pris, vi sælger til i hvert af de markeder, hvorpå de relevante kontrakter er baseret. Et bid offer spread varierer mellem markeder og kan ændres af os til enhver tid. Bid offer spread'et og priserne er udelukkende fastsat af os efter vores eget skøn.

9.20                            Priser angivet af os er afledt i forhold til prisen på det underliggende marked, som angives af en børs, en likviditetsudbyder eller en anden tredjepartsprisstiller, som vi har valgt efter vores skøn. De priser, som vi angiver, kan være anderledes end prisen på et underliggende marked angivet af andre parter.

9.21                            Angivne priser skal bekræftes af os. Vi vil udvise al rettidig omhu og kyndighed i forberedelsen af prisen på skærmen, men på grund af karakteren og hastigheden af bevægelser i det underliggende marked, vil den angivne pris ikke nødvendigvis være den nøjagtige pris, der er til rådighed til at åbne eller lukke en handel. Vi vil ikke være ansvarlige for eventuelle tab eller omkostninger, som du kan pådrage dig grundet din manglende evne til at åbne eller lukke en handel til en bestemt pris på skærmen på grund af, men ikke begrænset til, negativ glidning, medmindre det skyldes vores svig eller forsætlige misligholdelse.

9.22                            På grund af risikoen for computerfejl eller andre fejl, kan vi tage alle rimelige skridt som fastsat i klausul 9.23 for enhver handel, der udføres til priser, som skyldes enhver fejl, udeladelse eller fejlcitering (enten af os eller enhver tredjepart), som er åbenlys eller håndgribelig, herunder en fejlcitering af os under hensyntagen til det aktuelle marked og aktuelt annoncerede priser (eksempler: den forkerte pris eller det forkerte marked eller enhver fejl eller mangel på klarhed fra enhver oplysning, kilde eller kommentator), eller som på anden måde tydeligvis er i strid med den rimelige markedspris (en "åbenlys fejl").

9.23                            Hvis en handel er baseret på en åbenlys fejl, kan vi, idet vi agerer rimeligt og i god tro:[2]

(a)             ugyldiggøre handlen (dvs. betragte handlen, som om den aldrig havde fundet sted),

(b)            lukke handlen på grundlag af vores daværende aktuelle priser, eller

(c)             ændre handlen, så den er som den ville have været, hvis ordren var blevet udført i fraværet af den åbenlyse fejl.

9.24                            Vi kan udøve ovennævnte rettigheder, også selvom du har indgået (eller undladt at indgå) ordninger med tredjeparter vedrørende den relevante handel, og selv om du måtte lide et handelstab som følge deraf. I fravær af forsætlig forseelse eller svig fra os, vil vi ikke være ansvarlige for eventuelle tab, omkostninger, krav, fordringer eller udgifter som følge af en åbenlys fejl.

9.25                            Hvis der er sket en åbenlys fejl og vi vælger at udøve vores rettigheder i henhold til klausul 9.23, og hvis du har modtaget beløb fra os i forbindelse med den åbenlyse fejl, accepterer du, at et sådant beløb er skyldigt og skal betales til os, og du accepterer at returnere et sådant beløb til os med det samme.

Lukning af en handel

9.26                            Afhængigt af produkterne, kan handler kun lukkes i løbet af vores normale åbningstid. Når en handel er lukket, vil eventuelle handelstab debiteres (fratrækkes) din kontantbeholdning, og eventuelle fortjenester vil krediteres (tilføjes) din kontantbeholdning.

9.27                            Handler kan generelt lukkes af dig på ethvert tidspunkt i løbet af markedets relevante åbningstider og, hvor relevant, inden udløbsdatoen og -tidspunktet for den relevante handel til prisen angivet af os fra tid til anden.

9.28                            Med forbehold for eventuelle andre rettigheder, som vi måtte have i henhold til denne aftale: Hvis din handel ikke er blevet lukket inden den relevante udløbsdato, kan vi lukke (afregne) den til den gældende officielle pris eller værdi, eller, hvis der ikke er noget formelt underliggende marked til en sådan anden relevant pris, tage hensyn til et eventuelt Bid Offer Spread anvendt af os under sådanne omstændigheder.

9.29                            Eventuelle midler vist som likvidationsværdi på din handelskonto ved lukning, vil efter din anmodning blive returneret til dig i overensstemmelse med klausul 6 (Dine penge).

Rolling over og handelsudløb

9.30                            Du kan foretage en telefonisk anmodning til os op til tredive (30) minutter før udløbsdatoen på en åben handel for at forlænge denne handel (en "roll over"). Ved at foretage en anmodning om en roll over, vil eventuelle tilknyttede ordrer til den udløbende handel ikke automatisk blive overført til den nye roll over-handel. Du skal angive en ny ordre, hvis det er påkrævet. Vi forbeholder os ret til at afvise en sådan anmodning fra dig om at foretage en roll over på en åben handel og vil ikke være forpligtet til at give dig en grund til afvisningen. Du vil blive informeret om afvisningen via telefon eller e-mail.

9.31                            Hvis vi accepterer en anmodning om at foretage en roll over på en åben handel:

(a)             vil den oprindelige handel blive lukket til vores nuværende pris, og

(b)            en ny handel vil straks blive placeret i markedet under den første handel til vores relevante aktuelle pris, der tilbydes for den nye handel.

9.32                            Vi har ret til at pålægge dig afgifter i overensstemmelse med klausul 5 (Vores afgifter) for eventuelle udgifter eller omkostninger (herunder tredjepartsudgifter og -omkostninger) afholdt i forbindelse med behandlingen af en anmodning fra dig om at foretage en roll over på en åben handel. Hvis du ikke lukker en udløbende handel, lukkes den automatisk ved udløbsdatoen, medmindre en anmodning om en roll over er blevet accepteret.

9.33                            Under særlige omstændigheder kan vi kræve, at en udløbende handel skal roll over (f.eks. hvis vi ikke er i stand til at lukke vores relaterede afdækningshandel). Vi forbeholder os ret til at opkræve afgift for en sådan roll over. 

Ikke-udløbende markeder

9.34                            Ikke-udløbende markeder kan lukkes af os, hvis vi finder det nødvendigt (f.eks. ved en force majeure-begivenhed, eller hvis omkostningerne til finansiering af handlen har brugt mere end dine disponible handelsmidler). Når handler lukkes af os, vil prisen være til den fulde provision angivet af os på dette tidspunkt eller til en pris, der efter vores mening rimeligt afspejler prisen på det pågældende tidspunkt.

9.35                            Disse handler vil forblive åbne, så længe du har midler til rådighed til at understøtte den mindste margin for hvert marked. Vi forbeholder os ret til at flytte stop loss-ordrepriser på enhver åben handel, så du forbliver i en position med disponible midler til rådighed. Skulle du være ude af stand til at understøtte en handel som følge af de løbende omkostninger til den daglige finansiering (og begrænsningen af minimumsmargin) forbeholder vi os ret til at lukke en del af eller hele denne handel for at bringe dig i en position med disponible midler til rådighed.

9.36                            Enhver ordre knyttet til en sådan handel forbliver knyttet til handlen frem til udløbet af ordren, lukning af handlen eller annullering af ordren. Alle andre vilkår og betingelser i denne aftale gælder for ikke-udløbende handler.

 

10                               Markedsforstyrrelse

10.1                            Med henblik på denne aftale, er en "Forstyrrelse" forekomsten af enhver af følgende omstændigheder eller begivenheder:

(a)             det underliggende marked i relation til det marked, du handler på eller børsen, hvorpå det underliggende marked handles, er enten direkte eller indirekte (f.eks. på en future for eller option på et sådant underliggende marked) genstand for et offentligt overtagelses- eller fusionstilbud, eller udstederen af et sådant underliggende marked eller børsbestyreren har indgået eller er genstand for konkursbehandling eller likvidation (eller en hvilken som helst insolvenssituation er opstået i forhold til en sådan udsteder eller bestyrer), eller

(b)            enhver begivenhed, der forstyrrer handlen med det underliggende værdipapir eller handel på børsen, herunder suspension eller begrænsning af handel på grund af bevægelser i tilladt prisoverskridelse for den pågældende børs, eller lovgivningsmæssig eller anden indgriben, eller tidlig lukning af børsen eller på anden måde, og/eller enhver anden begivenhed, der forårsager markedsforstyrrelser, og som er en betydelig forstyrrelse.

10.2                            Hvis vi efter eget skøn vurderer, at en forstyrrelse er indtruffet på enhver dag, hvor en børs skal være åben for sin regelmæssige handelssession, skal en sådan dag betragtes som en "Forstyrret dag".

10.3                            Hvis en forstyrret dag indtræffer, kan vi efter eget skøn, med eller uden varsel til dig, (og uden at berøre eventuelle andre rettigheder og retsmidler vi ellers kan have i henhold til denne aftale eller ved lov) tage følgende skridt med hensyn til handler, der påvirkes af forstyrrelsen:

(a)             suspendere handel i markedet,

(b)            lukke nogle eller alle åbne handler, nægte at placere handler, annullere eventuelle ordrer og udfylde eventuelle ordrer i hvert tilfælde til en sådan pris, som vi i god tro anser for at være passende efter omstændighederne,

(c)             i tilfælde af suspension af, eller en anden forstyrrelse forbundet med det underliggende marked, forbeholder vi os ret til, men er ikke forpligtet til, at værdisætte den relevante handel til nul (0),

(d)            suspendere eller ændre anvendelsen af eventuelle vilkår i denne aftale i det omfang, det er umuligt eller ikke praktisk muligt for os at overholde dem,

(e)             kræve omgående betaling af vedligeholdelsesmargin og/eller andre beløb, som du skylder os, eller

(f)             foretage eller undlade at foretage alle sådanne andre handlinger, som vi finder passende efter omstændighederne, og vi vil ikke være ansvarlige over for dig for tab opstået af enhver årsag, medmindre de skyldes vores uagtsomhed, forsætlige misligholdelse eller svig.

10.4                            Hvis handel suspenderes eller nogen af tjenesteydelserne i øvrigt er helt eller delvist utilgængelige, vil vi forsøge at informere dig herom så hurtigt som muligt og generelt ved meddelelse på vores hjemmeside.

10.5                            Enhver handel lukket af os i henhold til klausul 10.3 vil blive lukket på baggrund af vores aktuelle pris for det pågældende marked.

10.6                            Vi vil ikke være ansvarlige for tab lidt af dig som følge af suspension af handelen eller enhver tjenesteydelse (eller nogen forsinkelse i underrettelsen af dig) som beskrevet i denne klausul 10, medmindre det skyldes vores svig eller forsætlige misligholdelse.

 

11                               UPASSENDE AKTIVITET

11.1                            Du accepterer at bruge vores tjenester i god tro og ikke utilbørligt udnytte vores tjenester eller på anden måde handle på en urimelig måde (for eksempel ved hjælp af nogen elektronisk enhed, software, algoritme, eller handelsstrategi, der har til formål at manipulere eller drage utilbørlig fordel af vores tjenester, udnytte fejl, smuthuller eller mangler i vores software, systemet eller ETX Capital-platformen ved aftalt spil, ved hjælp af handelsstrategier designet til at returnere overskud ved at udnytte internet-ventetid, forsinkede priser eller gennem store mængder af transaktioner målrettet kryds fluktuationer snarere end bevægelser, der afspejler de korrekte underliggende priser, eller på anden måde).
11.2 Enhver aktivitet under klausul 11.1 betragtes som en misligholdelse af denne aftale, og vi kan handle rimeligt og i god tro og efter eget skøn:

(a)             straks opsige alle dine handelskonti og din adgang til vores servere,

(b)            ugyldiggøre enhver handel (dvs. betragte handlen, som om den aldrig havde fundet sted), som var en del af en given upassende aktivitet,

(c)             lukke enhver handel, som var en del af en given upassende aktivitet på grundlag af vores daværende gældende priser, eller

(d)            ændre handlen, så den er som den ville have været, hvis ordren var blevet udført i fraværet af upassende aktivitet.

11.2                            11.3 Vi kan udøve ovennævnte rettigheder, også selvom du har indgået (eller undladt at indgå) ordninger med tredjeparter vedrørende den relevante handel, og selv om du måtte lide et handelstab som følge deraf.

11.3                            11. 4 Vi forbeholder os retten til, efter eget skøn, at ændre din underliggende likviditetskilde til en anden udbyder for at beskytte imod misbrug (herunder skalpering). En sådan ændring kan føre til anvendelse af variable spreads på markeder, hvorpå du handler. Hvis likviditetskilden ændres, har vi ingen forpligtelse til at underrette dig eller give dig forudgående advarsel om ændringen. Vi er ikke forpligtet til at ændre likviditetskilden og kan træffe enhver anden foranstaltning, der er tilladt ifølge standard kundevilkår og -betingelser.

 

12                               Ordrer

12.1                            Vi tilbyder en række forskellige ordrer til at åbne og lukke handler. Vi agerer ikke på dine vegne, men som en modpart, og vi vil under udførelsen tage alle rimelige forholdsregler for at opnå de bedst mulige resultater for dig. Ordreudførelse kan variere afhængigt af platformen. For flere oplysninger om ordreudførelse, se vores ordreudførelsespolitik, som er tilgængelig på vores hjemmeside. Hvis du ikke forstår funktionerne i en ordre, bør du ikke fortsætte. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om funktionerne i en ordre eller har andre spørgsmål, bør du kontakte os med det samme.

12.2                            Vi kan efter eget skøn acceptere en ordre fra dig. Vi kan annullere enhver ordre, du tidligere har indgivet, forudsat at vi ikke har handlet på din ordre. Accept af en ordre forpligter os ikke til at udføre ordren. Vi vil ikke være forpligtet til at udføre en ordre, hvis der på det tidspunkt hvor ordren ellers skulle udføres, er utilstrækkelige handelsmidler til rådighed på din handelskonto. 

12.3                            Når en ordre udløses (dvs. din angivne pris er nået eller overskredet), vil vi forsøge at udfylde din ordre inden for en rimelig tid og til den næste pris, der er til rådighed for dig i det pågældende marked. For at undgå tvivl udløses din ordre af vores pris i løbet af vores åbningstider, og ikke af det underliggende marked og dets åbningstider. Når en ordre udløses, kan du ikke annullere eller ændre ordren, medmindre vi udtrykkeligt accepterer en sådan annullering eller ændring.

12.4                            Hvis din ordre er en stop loss-ordre, kan prisen, som vi udfylder din ordre til, være den samme eller værre end den pris, som du har angivet i din stop loss-ordre. Hvis din ordre er en limit-ordre, kan prisen, som vi udfylder din ordre til, være den samme eller bedre end den pris, du har angivet. Enhver bedre prisudfyldelse vil dog være efter eget skøn, og vi vil gøre en rimelig bestræbelse på at videregive denne fordel til dig. Det skal bemærkes, at i forbindelse med en FX-handel vil du ikke drage fordel af nogen bedre prisudfyldelse, hvis prisen glider i din favør.

12.5                            Hvis din ordre er et garanteret stop garanterer vi, at den pris, som vi udfylder din ordre til, vil være den samme som den pris, du har angivet i det garanterede stop. Ud over den provision eller det bid offer spread, som du betaler for hvert garanteret stop, vil du blive bedt om at betale en garanteret stop-præmie som fastsat af os efter vores skøn. Denne præmie vil blive meddelt dig, før du fastsætter din garanteret stop-pris. Hvis du har åbnet en handel med et garanteret stop, kan du kun ændre garanteret stop-prisen med vores samtykke (der kan tilbageholdes) og mod betaling af en ekstra garanteret stop-præmie og eventuel yderligere margin, der måtte være påkrævet. Hvis du tidligere har åbnet en handel og ikke fastsat et garanteret stop og efterfølgende ønsker at gøre det, kan vi efter eget skøn acceptere at gøre det, og du vil være forpligtet til at betale garanteret stop-præmien. Derudover forbeholder vi os ret til med rimelighed at annullere eller ændre enhver garanteret stop-ordre, og ved annullering vil vi refundere en eventuelt betalt præmie.

12.6                            Under vurderingen af, om din garanteret stop-pris er blevet opfyldt eller overskredet, kan vi (efter eget skøn) se bort fra ethvert formarked, eftermarked, auktionsperioder indenfor samme dag eller enhver anden periode, der efter vores opfattelse kan give anledning til kortvarige prisstigninger eller andre forvridninger.

12.7                            Du accepterer, at der er nogle manuelle elementer i vores ordreudførelse, og selv om vi forsøger at udføre alle ordrer i tide i overensstemmelse med vores ordreudførelsespolitik, kan der være tidspunkter og omstændigheder uden for vores kontrol, som kan resultere i, at din ordre ikke bliver udfyldt på vores normale rettidige måde (der kan f.eks. være udløst et unormalt højt antal samtidige ordrer på vores system).

12.8                            Ethvert marked har normalt et mindstepris-interval mellem vores aktuelle pris og prisen på eventuelle ordrer, der bliver oprettet, og vi forbeholder os ret til ikke at acceptere ordrer, som er mindre end dette mindstepris-interval.

12.9                            Der kan være omstændigheder, såsom en virksomhedshandling på en bestemt aktie eller indeks, hvor din ordre bliver urimelig at handle på. Under sådanne omstændigheder har vi ret til at annullere eller ændre din ordre og vil ikke være ansvarlige over for dig som følge af en sådan handling, undtagen som følge af vores uagtsomhed, svig eller forsætlige misligholdelse. 

12.10                         Overbelastningspolitik - Hvis vi konstaterer, at store mængder af verserende eller markedsordrer bliver placeret på din handelskonto/i, og at du har utilstrækkelige midler på din handelskonto/i til at dække den påkrævede margin, hvis disse ordrer udføres, forbeholder vi os ret til øjeblikkeligt at suspendere handel på alle dine handelskonti, da vi anser dette for at være misbrug. Vi vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om vores hensigt om at suspendere din handelskonto/i, men vil ikke være ansvarlige over for dig for ikke at gøre det, medmindre det skyldes vores uagtsomhed, svig eller forsætlige misligholdelse. Hvis vi efter eget skøn vurderer, at dette misbrug har været tilsigtet, forbeholder vi os ret til straks at opsige alle dine handelskonti.

 

13                               Margin

Krav

13.1                            Det indledende marginkrav skal betales af dig før du åbner hver handel, og vi forbeholder os ret til at afvise enhver ordre eller handel, hvis det indledende marginkrav ikke er modtaget af os. Du anerkender, at beløbet for det indledende marginkrav ikke angiver eller på nogen måde begrænser dine potentielle handelstab.

13.2                            Når en handel er blevet åbnet kan du blive forpligtet til at indbetale yderligere beløb kaldet vedligeholdelsesmargin under handlens løbetid. Det er dit ansvar at sikre, at alle nødvendige marginbetalinger foretages.

13.3                            Afhængigt af platformen kan en stop loss-ordre automatisk blive placeret på en handel, hvis din konto ikke har tilstrækkelige disponible handelsmidler til det indledende marginkrav for handlen (Bemærk: Denne ordre vil ikke være et garanteret stop). Hvis dette sker, vil du modtage nærmere oplysninger om eventuelle stop loss-ordrer i din online handelsbekræftelse. Du vil kunne ændre prisen på denne ordre eller annullere den, så længe din handelskonto fortsætter med at have positive disponible handelsmidler. Hvis du forsøger at placere en ordre på en handel, som kræver en stop loss-ordre, og du ikke har tilstrækkelige disponible handelsmidler til at den nødvendige stop loss-ordre kan placeres, vil din handel blive afvist.[3]

13.4                            Efter vores skøn kan vi øge eller mindske størrelsen af det indledende marginkrav eller anden margin, som vi kræver fra dig på dine åbne handler. Vi vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om en sådan stigning i indledende margin eller andre marginsatser. Eksempler på sådanne omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til:

(a)             en ændring i forholdene på det underliggende marked, såsom volatilitet eller illikviditet på de finansielle markeder generelt, eller

(b)            en ændring i dine forhold, som vi mener, er relevante for dine økonomiske midler.

13.5                            Ved beregningen af enhver margin, der kræves af dig, kan vi efter eget skøn tage hensyn til dine handler (positioner) hos os, hvilket kan resultere i en reduktion i størrelsen af margin, der kræves af dig.

13.6                            Vi vil kun acceptere penge (via metoderne beskrevet i klausul 6 (Dine penge) eller som på anden måde meddeles dig), og vi vil under ingen omstændigheder acceptere værdipapirer eller andre aktiver som betaling af margin.

Margin call og kredit

13.7                            Det er dit ansvar at sikre, at du er klar over status for din(e) handelskonto/i på alle tidspunkter og at overvåge dine handler for at sikre, at du har tilstrækkelige disponible handelsmidler på din handelskonto/i til at opretholde dine handler eller fortsætte med at handle.             

13.8                            Hvis din disponible handelsmidler-saldo er under nul (0), eller vi med rimelighed mener, at et fald til under nul er nært forestående, uanset om forudgående margin calls er blevet udstedt eller ej, kan vi efter eget skøn lukke eller opsige åben/åbne handel/handler på din handelskonto øjeblikkeligt og uden varsel til dig. Hvis du modtager et margin call skal du levere vedligeholdelsesmargin med det samme for at bringe din disponible handelsmidler-saldo til nul (0) eller derover, medmindre vi udtrykkeligt aftaler andet med dig (f.eks. hvis vi reducerer eller giver afkald på hele eller en del af et indledende marginkrav eller vedligeholdelsesmargin. Bemærk: Ethvert sådant afkald eller reduktion skal godkendes skriftligt af os, og - medmindre andet udtrykkeligt er angivet - er kun gældende for det angivne margin call og kan tilbagekaldes af os uden varsel til dig. Enhver sådan aftale hverken begrænser eller indskrænker vores rettigheder til at søge yderligere margin fra dig i forbindelse med en handel på et senere tidspunkt.).

13.9                            Vi accepterer ingen forpligtelse til at foretage margin calls inden for en bestemt tidsperiode eller i det hele taget, og ethvert margin call, der foretages når din disponible handelsmidler-saldo er under nul, uden at lukke din konto eller afvikle dine positioner, anses ikke for præcedens eller erklæring med hensyn til praksis for fremtidige margin calls.  Enhver fejl eller forsinkelse fra vores side mht. at foretage et margin call til enhver tid, vil ikke fungere som et afkald på nogen af vores rettigheder eller retsmidler i henhold til eller i forbindelse med denne aftale, hvad enten med hensyn til et sådant margin call eller ej. 

13.10                         Uanset ovenstående kan vi informere dig om et margin call mundtligt, elektronisk eller skriftligt. Hvis skriftligt, vil vilkårene i klausul 23 (Kommunikation og meddelelser) gælde.  Du skal underrette os med det samme om eventuelle kortvarige eller langvarige ændringer i dine kontaktoplysninger for at sikre, at du kan få besked om margin calls.

13.11                         Vi har ret til at anmode om midler til at dække et margin call til enhver tid. Et margin call vil blive anset for at være foretaget af os, hvis vi har gjort en rimelig indsats for at kontakte dig ved hjælp af de kontaktoplysninger, som du har givet, men ikke har været i stand til at gøre det inden for den tidsperiode, som vi fastsætter efter eget skøn. Vær opmærksom på, at vi kan kræve indbetaling af marginmidler i løbet af få minutter afhængigt af omstændighederne (herunder, men ikke begrænset til, markedet og/eller størrelsen på din handel).

13.12                         Hvis du ikke har tilstrækkelige disponible handelsmidler, eller et margin call ikke er opfyldt af dig (i form af indbetalte midler i britiske pund eller en hvilken som helst anden valuta, som vi har accepteret at modtage) i overensstemmelse med denne klausul 13 kan vi, afhængigt af platformen, efter eget skøn:

(a)             lukke én eller alle dine åbne handler (helt eller delvist),

(b)            udøve vores rettigheder til modregning og netting under denne aftale, eller

(c)             lukke alle dine handelskonti og ikke åbne yderligere handler for dig.

13.13                         Når et margin call er blevet opfyldt - enten ved lukning af en eller flere handler eller ved indbetaling af midler - og du ønsker at åbne yderligere handler, skal det indledende marginkrav for enhver ny handel være dækket fuldt ud.

13.14                         Vi vil ikke være ansvarlige for tab lidt som følge af vores udøvelse af vores rettigheder i henhold til denne klausul 13, medmindre det skyldes vores uagtsomhed, svig eller forsætlige misligholdelse. Eventuelle midler, som du indbetaler eller er forpligtet til at indbetale af hensyn til margin, begrænser ikke dit ansvar over for os i henhold til denne aftale eller på anden måde i henhold til loven.

13.15                         Nærmere oplysninger om en kreditordning, som vi kan stille til rådighed for dig, vil være underlagt sådanne vilkår, betingelser og begrænsninger, som måtte blive aftalt med dig i separat korrespondance. Vi forbeholder os ret til at ændre eventuelle kreditordninger aftalt med dig til enhver tid. Du anerkender, at når du handler med os på kredit, vil hverken nogen grænse sat på din handelskonto eller noget marginbeløb, som du har betalt, sætte nogen grænse for dine potentielle tab i forbindelse med en handel. Du anerkender og accepterer, at dit økonomiske ansvar over for os kan overstige niveauet for enhver kredit eller anden grænse placeret på din handelskonto.

 

14                               Netting-positioner

14.1                            Alle handler og transaktioner mellem dig og os i forbindelse med din handelskonto/i er indgået i tillid til, at denne aftale og alle handler og transaktioner udgør en enkelt aftale mellem parterne, og at vi ellers ikke ville indgå handler og transaktioner med dig.

14.2                            Hvis vi har udøvet vores rettigheder i henhold til denne aftale til at lukke dine åbne handler og/eller lukke din handelskonto, kan vi:

(a)             kombinere og konsolidere din handelskonto med enhver eller alle andre handelskonti i dit navn hos os, selv om nogen af disse handelskonti er lukkede, og

(b)            modregne beløbene nævnt i under-klausulerne (i) og (ii) nedenfor:

(i)              dine disponible handelsmidler (i tilfælde af en kreditsaldo), overskud på åbne handler og andre skyldige beløb til dig fra os uanset arten og når de forfalder, og

(ii)            dine disponible handelsmidler (i tilfælde af en debetsaldo), udestående margin calls, tab på åbne handler og alle andre tab og skyldige beløb til os fra dig uanset arten og når de forfalder.

14.3                            Du kan forlange af os, at vi udøver bestemmelserne i denne klausul 14, hvis alle dine handler er blevet lukket.

14.4                            Hvis vi udøver nogen af vores rettigheder i henhold til denne klausul 14, bliver alle betalingsforpligtelser konsolideret i én forpligtelse for dig, således at du skal betale et nettobeløb til os (som vi måtte ønske det), eller vi skal betale et nettobeløb til dig. 

 

15                               Optioner

Generelt

15.1                            Vi angiver optionspriser på individuelle aktier, aktieindekser, råvarer og rentesatser. Ved handel på optioner handler du på den fremtidige værdi af optionen. Dine optionshandler kan afregnes kontant, og den underliggende option kan udnyttes af eller imod dig i leveringen af det underliggende værdipapir.

15.2                            Vi forbeholder os ret til at ændre marginkrav til optionshandler efter eget skøn. Vi vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om en sådan stigning i marginkrav til dine åbne handler.

15.3                            Hvis der er en dividende, som skal betales inden for optionens levetid, og denne dividende er en del af dens iboende værdi, forbeholder vi os ret til at angive prisen på optionshandlen efter at have foretaget en justering for fradraget af dividenden. Hvis der er en ændring i dividenden eller dividendedatoen under omstændigheder, hvor vi har købt som en afdækning og har gjort brug af den relevante underliggende option, skal du holde os skadesløse for ethvert afholdt tab, og vi kan debitere dine disponible handelsmidler i overensstemmelse hermed.

15.4                            Du skal være opmærksom på de særlige udløbstider for indeks- og aktieoptioner. Handler på optioner, som ikke lukkes af dig og får lov til at udløbe, vil blive lukket på følgende:[4]

 

Optionstype

Detaljer

Lukningsordninger ved udløb

Indeksoption

UK 100

Kontantafregning

Germany 30

Kontantafregning

SP500

Tildeles i future

EuroStoxx

Tildeles i future

France 40

Kontantafregning

Nasdaq

Kontantafregning

Aktieoption

 

Call option

Hvis du køber optionen, går du lang på aktien

Hvis du køber optionen, går du kort på aktien

Put option

Hvis du køber optionen, går du kort på aktien

Hvis du sælger optionen, går du lang på aktien

 

15.5                            Indehavere af aktieoptioner, der er in-the-money ved udløbet, vil blive tildelt den pågældende aktie.

15.6                            Vi vil kun tilbyde månedlige optioner (og ikke ugentlige optioner). Vi vil typisk tilbyde aktie- og indeksoptioner, men kan tilbyde andre typer af optioner efter anmodning (fra sag til sag og efter eget skøn).

15.7                            Vi vil notere os eventuelle justeringer foretaget af NYSE LIFFE eller andre relevante børser.

15.8                            For yderligere oplysninger om optionskontraktdetaljer, handelstider, afregningstider og regler om dividende, kontakt venligst customerservice@etxcapital.com.

Binære optioner

15.9                            Binære optioner vil blive kontant afregnet.

15.10                         Du anerkender og accepterer, at de binære optioner, der handles af os, opfylder definitionen på en specifik investering i henhold til loven og vil derfor ikke være uden retskraft eller ugyldige som en spillekontrakt.

 

16                               Virksomhedshandlinger, dividender og andre situationer

16.1                            Hvis en virksomhedshandling finder sted, som påvirker et underliggende marked og dermed vores marked, vil vi kunne foretage en rimelig og passende justering, hvis relevant, til enhver åben handel og/eller ordre, som du har i det pågældende marked, der så tæt som muligt afspejler de økonomiske konsekvenser af virksomhedshandlingen, som om du var indehaver af det underliggende marked (f.eks. lukning og åbning af nye handler og/eller kontantjusteringer til din handelskonto).

16.2                            I tilfælde af, at en virksomhedshandling giver indehaveren af det underliggende marked et valg (f.eks. at vælge mellem at modtage aktier eller kontanter) vil vi så vidt muligt give dig dette valg, men vi vil ikke være ansvarlige for eventuelle tab, hvis vi må træffe valget i mangel af instrukser fra dig, medmindre det skyldes vores uagtsomhed, svig eller forsætlige misligholdelse.

16.3                            Vi vil foretage alle relevante justeringer til dine handler i forbindelse med en virksomhedshandling, så snart det er praktisk muligt for os at gøre det.

16.4                            Vi vil ikke overføre stemmeret vedrørende et underliggende marked til dig eller på anden måde give dig mulighed for at påvirke udøvelsen af stemmeret, der indehaves af eller på vegne af os.

16.5                            Nogle af vores priser tager ikke hensyn til eventuelle dividende-begivenheder, der kan finde sted på det pågældende marked (f.eks. et finansielt spread bet eller CFD på en individuel aktie). Hvis en dividende-begivenhed finder sted på et sådant marked, og du har en åben handel på det pågældende marked på ex-dividendedatoen, vil vi foretage en justering på din handelskonto for på passende vis at afspejle dividendebegivenheden. Hvis du har en lang handel vil en kredit blive overført til din konto. Hvis du har en short handel vil en debet blive trukket fra din handelskonto. Enhver dividendejustering, som vi foretager, kan afspejle dividendejusteringen foretaget til vores afdækningsposition af vores afdækningspartnere.

16.6                            Nogle markeder, som vi laver, indeholder et dividende-element, som forventes af os. I tilfælde af, at den erklærede dividende er usædvanligt stor, lille eller annulleres, eller at ex-dividendedatoen er forskellig fra vores forventede ex-dividendedato, forbeholder vi os ret til at foretage en justering til åbningsprisen på en handel for at afspejle sådanne forskelle betinget af, at en sådan justering skal være fair og rimelig.

16.7                            Hvis du har et garanteret stop på en handel i et underliggende marked, der bliver omfattet af en dividendejustering, forbeholder vi os ret til at ændre den garanterede stoppris med størrelsen på dividendejusteringen.

16.8                            Hvis et underliggende marked bliver suspenderet, forbeholder vi os ret til at marginere alle tilhørende handler med 100% og værdiansætte markedet korrekt. Dette kan betyde, at din handel værdiansættes til nul (0), eller til sidste pris på vores marked på tidspunktet for suspensionen.

16.9                            Hvis et underliggende marked bliver afnoteret, forbeholder vi os ret til at lukke alle handler forbundet med det pågældende marked til nul (0).

16.10                         I tilfælde af, at der opstår en situation i forhold til din handel, der ikke er omfattet af denne aftale, vil vi løse problemet idet vi handler rimeligt og i god tro, og hvor hensigtsmæssigt, ved at træffe sådanne foranstaltninger, som er i overensstemmelse med markedspraksis og/eller med behørigt hensyn til den behandling, som vi modtager fra børsen, prisstilleren, mægleren eller agenten i forhold til afdækning af vores eksponering til din handel.

 

17                               Markedsmisbrug

17.1                            Vi kan afdække vores eksponering til dig ved at åbne analoge positioner hos andre institutioner. Resultatet er, at når du handler med os, kan sådanne handler, via vores afdækning, udøve en fordrejende indflydelse på det underliggende marked ud over den indvirkning, det kan have på vores priser.

17.2                            Ud over dine erklæringer og garantier i klausul 4.3 (Grundlag for handel) erklærer og garanterer du hver gang, du åbner eller lukker en handel, at:

(a)             du ikke vil placere og ikke har placeret en handel hos os vedrørende et bestemt underliggende marked, hvis dette ville resultere i, at du eller andre, med hvem du agerer eller med rimelighed kan betragtes som agerende i samråd med, har en eksponering til det underliggende marked, der er lig med eller overstiger beløbet af en deklarérbar interesse i det pågældende selskab. Til dette formål vil niveauet for en deklarérbar interesse være det fremherskende niveau på det relevante tidspunkt fastsat ved lov, regel eller forordning eller af den børs/børser, hvorpå det underliggende marked er noteret.

(b)            Du ikke vil placere og ikke har placeret en handel hos os i forbindelse med en placering, udstedelse, distribution eller anden tilsvarende begivenhed eller et tilbud, en overtagelse, fusion eller anden tilsvarende begivenhed, som du er involveret i eller på anden måde har interesse i,

(c)             Du ikke vil placere og ikke har placeret en handel, der overtræder nogen lov, regel eller forordning mod insiderhandel eller markedsmisbrug. Ved anvendelsen af denne klausul 17 accepterer du, at vi kan fortsætte på det grundlag at, når du åbner eller lukker en handel hos os i et marked, kan du blive behandlet som handlende med værdipapirer som omhandlet i del V af Criminal Justice Act 1993 og/eller Financial Services and Markets Act 2000 og/eller enhver anden lov, regel eller forordning mod markedsmisbrug, og

(d)            du vil ikke på anden måde placere og har ikke placeret en handel under omstændigheder, der kan betragtes som markedsmisbrug.

17.3                            Du forpligter dig til at sætte dig ind i og overholde alle gældende regler vedrørende shortsalg af værdipapirer, hvis du søger at udføre en CFD eller finansiel spread bet-handel med en short værdipapirposition, som vi kan afdække med et shortsalg af værdipapirer, og du skal sikre, at din brug af den elektroniske tjenesteydelse ikke vil resultere i, at vi overskrider eventuelle gældende regler vedrørende shortsalg af værdipapirer.

17.4                            Med henblik på at overholde juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser, kan vi efter eget skøn og uden at være forpligtet til at informere dig om vores grund til at gøre det, lukke handler, som du måtte have åbnet og kan, hvis vi vælger at gøre det, behandle alle handler lukket under denne klausul 17 som ugyldige.

 

18                               Force majeure-begivenheder

18.1                            Hvis vi bliver forhindret eller forsinket i at udføre nogen af vores forpligtelser i henhold til denne aftale på grund af en force majeure-begivenhed, vil vores forpligtelser i henhold til denne aftale blive suspenderet, så længe force majeure-begivenheden fortsætter, og i det omfang vi således er forhindrede eller forsinkede. Vi vil ikke blive anset for at være i strid med denne aftale eller på anden måde være ansvarlige over for dig på grund af eventuelle forsinkelser eller fejl i opfyldelsen af enhver forpligtelse i henhold til denne aftale i det omfang forsinkelsen eller fejlen er forårsaget af en force majeure-begivenhed, og opfyldelsesfristen vil blive forlænget tilsvarende.

18.2                            En force majeure-begivenhed vil sige:

(a)             naturkatastrofer, krig, fjendtligheder, optøjer, brand, eksplosion, ulykke, oversvømmelse, sabotage, afbrydelse i strømforsyningen, svigt af kommunikationsudstyr, lockout eller påbud, overholdelse af statslige love (indenlandske eller udenlandske), forordninger eller ordrer, eller maskinskade eller -fejl,

(b)            suspension eller lukning af et marked eller ophøret eller den mislykkede udførelse af enhver begivenhed, hvorpå vi baserer vores priser, eller som vores priser kan være relateret til, eller indførelsen af begrænsninger eller særlige eller usædvanlige vilkår for handlen i et givet marked eller på en sådan begivenhed, eller

(c)             forekomsten af overdreven bevægelse i prisen på eller tab af likviditet for ethvert af vores indekser eller produkter og/eller et tilsvarende marked, eller vores rimelige forventning om noget sådant, eller enhver anden årsag uanset om af denne kategori eller type henvist til ovenfor, som påvirker udførelsen af denne aftale som følge af eller tilskrevet handlinger, begivenheder, undladelser eller ulykker uden for vores rimelige kontrol. Se også klausul 10.1 vedr. markedsforstyrrelse.

18.3                            Vi kan efter eget skøn træffe alle eller nogle af de foranstaltninger, der er nævnt i klausul 10.3 (Markedsforstyrrelse) ved forekomsten af en force majeure-begivenhed.

 

19                               Forespørgsler, klager eller tvister

19.1                            Hvis du ønsker at forespørge om ethvert aspekt af en handel, skal du underrette os, så snart du bliver opmærksom på problemet.  Vi forbeholder os ret til at suspendere handel på din handelskonto/i, mens en tvist bliver undersøgt og løst.[5]

19.2                            Hvis du ønsker at indgive en klage, eller der opstår en tvist mellem os i forbindelse med udførelsen af enhver tjenesteydelse, skal du kontakte vores kundeservice eller din kontoadministrator. For at hjælpe os med at løse din klage eller tvist hurtigt anbefaler vi, at du underretter os om din klage omgående og skriftligt med alle oplysninger om den pågældende klage eller tvist.

19.3                            Vi vil følge vores klageprocedure i overensstemmelse med FCA-regler, og hvis du er utilfreds med den afgørelse, som vores compliance-funktionær har truffet, har du ret til at henvise din klage direkte til finansombudsmandstjenesten. Oplysninger om finansombudsmandstjenesten, herunder hvordan man indgiver en klage, berettigelseskriterier samt de involverede procedurer, er tilgængelige på finansombudsmandstjenestens hjemmeside på: www.financial-ombudsman.org.uk eller ved at kontakte: The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR.

19.4                            Som en FCA-reguleret virksomhed er vi omfattet af den beskyttede investeringsvirksomhedsordning drevet af Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Denne ordning kan i visse tilfælde betale erstatning til kunder, hvis de er berettigede, og vi ikke kan eller sandsynligvis ikke vil være i stand til at opfylde vores forpligtelser over for kunder, herunder når virksomheden bliver insolvent. Kompensation kan være tilgængelig for berettigede investorer i forbindelse med beskyttede krav op til et maksimum på £ 50.000 pr. ansøger. Yderligere oplysninger er tilgængelige på FSCS-hjemmesiden på: www.fscs.org.uk eller ved at kontakte: Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU.

19.5                            Under undersøgelsen af klager og tvister vil vi gennemgå og stole på vores optegnelser i mangel af en åbenlys fejl.  Vi anbefaler dog, at du opbevarer dine egne optegnelser for dine handler (herunder tider, beløb og markeder) for at hjælpe vores undersøgelse.

 

20                               TILFÆLDE AF misligholdelse og lukning af konti

20.1                            I ethvert tilfælde af misligholdelse kan vi omgående træffe alle eller nogle af følgende foranstaltninger:

(a)             kræve øjeblikkelig betaling af ethvert beløb, som du skylder os,

(b)            lukke alle eller nogle af dine åbne handler,

(c)             hvis basisvalutaen på din handelskonto er en anden valuta end britiske pund, omregne saldoen til britiske pund,

(d)            annullere enhver af dine ordrer og åbne handler,

(e)             suspendere alle dine handelskonti og afvise at udføre handler eller ordrer,

(f)             udøve vores ret til modregning, og/eller

(g)            opsige denne aftale.

20.2                            Uden at begrænse nogen ret til at opsige denne aftale på noget tidspunkt, kan vi suspendere eller lukke alle dine handelskonti i følgende tilfælde:

(a)             du undlader at betale vedligeholdelsesmargin eller andre skyldige beløb til os til tiden,

(b)            det konstateres eller menes, at eventuelle oplysninger fra dig under ansøgningsprocessen eller på ethvert andet tidspunkt er vildledende eller falske,

(c)             din handels- eller kontoaktivitet er af en sådan størrelse eller stil, at vi ikke længere ønsker at handle med dig,

(d)            vi har begrundet mistanke om aktivitet på din handelskonto som kan have involveret markedsmisbrug, hvidvaskning af penge eller enhver anden kriminel aktivitet,

(e)             vi har begrundet mistanke om, at du drager utilbørlig fordel af vores tjenesteydelser, eller på anden vis handler på en urimelig måde (f.eks. ved hjælp af elektroniske enheder, software, algoritmer, eller enhver handelsstrategi, der har til formål at manipulere eller utilbørligt udnytte vores tjenesteydelser, udnytte en fejl, mangel eller et smuthul i vores software, system, ETX Capital-platformen, ved aftalt spil eller på anden måde),

(f)             vi er involveret i en tvist med dig og beslutter, at vi ikke er i stand til at fortsætte med at levere tjenesteydelser til dig, eller

(g)            du opfører dig dårligt over for vores medarbejdere.

20.3                            Ved at give dig meddelelse om vores hensigt om at lukke din handelskonto/i i henhold til klausul 20.2, vil du ikke få lov til at åbne nye handler, og du vil kun være berettiget til at foretage handler eller på anden måde handle som en kunde i det omfang, det er nødvendigt for at lukke alle åbne handler.  Vi kan lukke enhver handel, der forbliver åben ti (10) bankdage efter den dato, hvor vi giver dig meddelelse.

 

21                               Skadesløsholdelse og ansvar

21.1                            Intet i denne aftale begrænser eller udelukker vores ansvar over for dig med hensyn til:

(a)             din død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed, eller

(b)            tab som følge af svig eller svigagtig vildledning.

21.2                            Undtagen som fastsat i klausul 21.1 har vi intet ansvar over for dig for eventuelle tab, omkostninger, skader, forpligtelser eller udgifter opstået i forbindelse med denne aftale eller enhver handelsaktivitet foretaget af dig ved hjælp af tjenesteydelserne, undtagen hvor forårsaget direkte af forsætlig misligholdelse, svig eller brud på denne aftale af os eller vores medarbejdere, agenter eller underleverandører.

21.3                            Vi er ikke ansvarlige over for dig for indirekte tab, som du lider, undtagen i tilfælde af vores forsætlige misligholdelse eller svig. "Indirekte tab" omfatter for eksempel tab af fortjeneste, tab af muligheder, tab af forretning, tab relateret til omdømme og alle andre indirekte tab.

21.4                            Medmindre det er forbudt at udelukke ansvar ved lov, vil vi ikke være ansvarlige over for dig for hændelige, særlige, straffende eller følgeskader forårsaget af enhver handling eller undladelse af os i henhold til denne aftale. Denne begrænsning omfatter fordringer i forbindelse med tab af forretning, tab af fortjeneste, tab af muligheder, manglende undgåelse af tab, tab af goodwill eller omdømme eller ødelæggelse eller tab af data.

21.5                            Uden at berøre enhver anden begrænsning af vores ansvar som indeholdt andetsteds i denne aftale, vil det maksimale omfang af vores ansvar for eventuelle tab, som du måtte lide i forbindelse med en given handel, være et beløb svarende til den margin, som du placerede i forhold til den pågældende handel.

21.6                            Du vil være ansvarlig over for Monecor (London) Limited, dets hovedforpligtede, funktionærer, direktører, medarbejdere, agenter, efterfølgere og/eller befuldmægtigede, for alle tab, krav, retstvister og udgifter (herunder men ikke begrænset til juridiske omkostninger og ekspertgebyrer), der udspringer af eller i forbindelse med (i) din undladelse af at udføre enhver af dine forpligtelser i henhold til denne aftale, (ii) falske oplysninger eller erklæringer til os eller til enhver tredjepart, eller (iii) enhver handling eller undladelse eller bedrageri begået af dig eller en bemyndiget person eller af enhver person, der får adgang til din handelskonto ved hjælp af dit tildelte kontonummer, brugernavn eller adgangskode, uanset om du autoriserede en sådan adgang eller ej.

 

22                               Ændringer, dispensationer og rettigheder

22.1                            Vi vil være berettiget til at ændre eller variere vilkårene i denne aftale fra tid til anden efter ti (10) bankdages varsel til dig, medmindre en sådan ændring eller variation kræves hurtigere som følge af en ændring af gældende regler. Du vil blive anset for at acceptere og anerkende ændringen eller variationen, medmindre du giver os besked om det modsatte. Ved fortsat at bruge tjenesteydelserne efter en sådan meddelelse, vil du blive anset for at acceptere og anerkende ændringen eller variationen. Hvis du har indvendinger imod ændringen eller variationen, vil ændringen eller variationen ikke være bindende for dig, men din handelskonto/i vil blive suspenderet, og du vil blive bedt om at lukke din handelskonto/i, så snart det er praktisk muligt. Enhver ændring eller variation vil erstatte alle tidligere aftaler mellem os vedrørende det samme emne. Enhver sådan ændring eller variation vil gælde for alle åbne handler og alle ordrer på og efter ikrafttrædelsesdatoen for den pågældende ændring eller variation.[6]

22.2                            Ingen forsinkelse i udøvelsen eller ikke-udøvelsen af en af parterne af enhver rettighed, beføjelse eller retsmiddel fastsat ved lov eller i henhold til eller i forbindelse med denne aftale (f.eks. med hensyn til et margin call), vil forringe en sådan rettighed, beføjelse eller retsmiddel eller fungere som et afkald eller afgivelse af den pågældende rettighed. Ethvert afkald eller afgivelse skal tildeles skriftligt og skal underskrives af den tildelende part.

22.3                            Hver af parternes rettigheder og retsmidler i henhold til denne aftale er kumulative og udelukker ikke rettigheder eller retsmidler tilhørende den pågældende part i henhold til almindelig lovgivning. Hver af parterne kan udøve enhver af sine rettigheder, så ofte parten mener, at det nødvendigt.

22.4                            Vi kræver ikke samtykke fra nogen ansat eller tilknyttet virksomhed for at ændre, variere, modificere, suspendere, annullere eller opsige nogen bestemmelse i denne aftale.

 

23                               Kommunikation og meddelelser

23.1                            Det er dit ansvar at holde dine kontaktoplysninger ajour og underrette os med det samme om eventuelle ændringer. Hvis du på noget tidspunkt, uanset årsagen, ikke kan kommunikere med os, eller du ikke modtager nogen meddelelse sendt af os under denne aftale, vil vi ikke:

(a)             være ansvarlige for eventuelle tab, skader eller omkostninger, som du måtte pådrage dig grundet enhver handling, fejl, forsinkelse eller undladelse som følge heraf, hvor sådanne tab, skader eller omkostninger skyldes din manglende evne til at åbne en handel, og

(b)            undtagen hvor din manglende evne til at give os instrukser eller kommunikere med os skyldes vores bedrageri, forsætlige misligholdelse eller forsømmelse, være ansvarlige for nogen andre tab, skader eller omkostninger afholdt af eller påført dig pga. enhver handling, fejl, undladelse eller forsinkelse som følge heraf uden begrænsning, hvor sådanne tab, skader eller omkostninger skyldes din manglende evne til at lukke en handel.

23.2                            Du anerkender og accepterer, at enhver meddelelse overført af dig eller på dine vegne er på egen risiko, og du giver os tilladelse til at stole og handle på, og behandle som fuldt autoriseret og bindende for dig, enhver meddelelse (hvad enten skriftlig eller ej), som vi med rimelighed mener er foretaget eller overført af dig eller på dine vegne af enhver agent eller mellemmand, som vi med rimelighed mener er behørigt bemyndiget af dig.

23.3                            Med forbehold for gældende regler, vil enhver kommunikation mellem os ved hjælp af elektroniske signaturer være bindende i samme omfang, som hvis de var skriftlige.  Ved at acceptere disse vilkår og betingelser, giver du dit samtykke til modtagelse af elektroniske meddelelser, uanset at visse meddelelser ellers ville være påkrævet udført ved hjælp af et varigt medium under gældende regler. Uden at begrænse det generelle i det foregående vil elektronisk placerede ordrer eller andre elektroniske instrukser udgøre bevis for sådanne ordrer eller instrukser. Hvis du ikke længere ønsker at kommunikere på denne måde, skal du tilbagekalde dit samtykke skriftligt.

23.4                            Du giver hermed samtykke til, at alle telefonsamtaler foretaget af eller til dig eller på vegne af dig med os, bliver optaget.  Disse optagelser vil være vores uindskrænkede ejendom og kan anvendes til træningsformål, til at bekræfte instrukser, som bevismateriale i tilfælde af en tvist eller som krævet af FCA. Vi vil opbevare telefonoptagelser som krævet iflg. FCA-reglerne.

23.5                            Vi vil generelt ikke acceptere instrukser fra dig, medmindre det er mundtligt via en registreret telefonlinje eller elektronisk via vores handelsplatform (eller under andre former, der måtte være aftalt af os i forvejen).

23.6                            Du samtykker til modtagelse af dokumenter i elektronisk form via e-mail, vores hjemmeside eller andre elektroniske midler.

23.7                            Fra tid til anden kan vi give oplysninger til dig, som viser dine multivaluta-saldi i modværdien af din basisvaluta ved hjælp af satser gældende på det tidspunkt, hvor oplysningerne er anskaffet. Men medmindre vi har konverteret ikke-basisvalutaerne i henhold til klausul 5.8 (Valutaomregning) vil saldi måske ikke være blevet fysisk omregnet og præsentationen af oplysningerne i din basisvaluta vil kun være til vejledning.

Bekræftelser

23.8                            Bekræftelse af din handel vises elektronisk på din handelskonto og via e-mail, afhængigt af dine e-mail-præferencer. Du kan ændre disse præferencer via din handelskonto eller ved at kontakte os. Du skal underrette os, hvis du forventer en bekræftelse, og ingen bekræftelse vises på online-handelsplatformen. Du bør kontrollere, at enhver handelsbekræftelse indeholder de korrekte oplysninger om den handel, som den vedrører. Hvis du ønsker at bestride nogen af oplysningerne, skal du underrette os med det samme, og sagen vil derefter blive behandlet i overensstemmelse med klausul 19 (Forespørgsler, klager eller tvister). Hvis du ikke har modtaget en sådan handelsbekræftelse, og du mener, at du burde have modtaget den, er det dit ansvar at foretage en forespørgsel hos os. Vi opfordrer dig til at opbevare en trykt kopi af alle handelsbekræftelser i dine optegnelser.

23.9                            Hvis en handelsbekræftelse indeholder en fejl eller på anden måde er unøjagtig, vil dette ikke påvirke gyldigheden af den relevante underliggende handel, der er blevet udført, men en handelsbekræftelse for en handel på en forkert pris er ikke bindende for os. Se klausulerne 9.19 til 9.24 (Vores priser).

Meddelelser

23.10                         Alle kommunikationer vedrørende denne aftale, hvad enten korrespondance, dokumenter, skriftlige meddelelser, bekræftelser eller erklæringer eller andet vil blive sendt til dig i overensstemmelse med de seneste kontaktoplysninger, som du har oplyst. Det er dit ansvar at sikre, at vi informeres omgående om alle ændringer i det henseende. Al kommunikation vil blive anset for korrekt udført:

(a)             hvis sendt med anbefalet post til adressen sidst meddelt af dig til os, ved levering,

(b)            hvis håndleveret til adressen sidst meddelt af dig til os på tidspunktet for levering til denne adresse,

(c)             hvis sendt med fax eller SMS, så snart den er blevet sendt til det fax- eller mobilnummer, der sidst blev meddelt af dig til os, eller

(d)            hvis sendt via e-mail, så snart den er sendt til den sidste e-mailadresse, som du har oplyst til os.

23.11                         I tilfælde af en konflikt mellem enhver bestemmelse i den engelske version af denne aftale og en ikke-engelsk version, vil den engelske version være gældende.

23.12                         Når vi er i stand til det, og det er kommercielt rimeligt at gøre det, vil vi forsøge at give dig dokumentation og kommunikation i dit valgte sprog, dog forbeholder vi os ret til at kommunikere med dig på engelsk, så længe denne aftale er i kraft.

23.13                         Du anerkender og accepterer, at vi kan henvende os til dig telefonisk på et rimeligt tidspunkt eller på anden måde kommunikere med dig uden udtrykkelig opfordring.

 

24                               Databeskyttelse

24.1                            Du anerkender, at du vil give os personlige oplysninger i henhold til Databeskyttelsesloven fra 1998 i forbindelse med en ansøgning om at blive klient og i øvrigt fra tid til anden, og at vi også kan modtage oplysninger fra tredjeparter som fastsat i klausul 24.4 nedenfor. Du samtykker til, at vi og vores tilknyttede selskaber behandler dine oplysninger med henblik på at etablere og administrere din(e) handelskonto/i i forbindelse med tjenesteydelserne og i øvrigt i overensstemmelse med fortrolighedserklæringen.

24.2                            Fortrolighedspolitikken kan findes på vores hjemmeside, og du bør læse dette dokument, før du påbegynder ansøgningsprocessen.

(a)              

24.3                            Du accepterer, at hvor det er nødvendigt for levering af tjenesteydelserne til dig, kan vi overføre dine oplysninger til personer, der leverer tjenesteydelser til os, herunder hvor disse personer kan være uden for EØS, og vi vil sikre, at sådanne personer anvender databeskyttelsesforanstaltninger svarende til de foranstaltninger, der er fastsat i denne klausul 24 og pålagt os af gældende databeskyttelseslovgivning til beskyttelse af disse personlige oplysninger.

24.4                            Du anerkender og accepterer, at tredjeparter kan dele enhver af dine oplysninger med os og andre organisationer involveret i kreditgennemsyn, gældsinddrivelse, afsløring og forebyggelse af svig, samt påvisning og forebyggelse af hvidvaskning af penge, og at vi til gengæld kan dele dine oplysninger med disse organisationer. De oplysninger, som vi deler, vil kunne påvirke din evne til at opnå kredit.

24.5                            Medmindre du har meddelt os (enten i online-ansøgningsprocessen eller efterfølgende skriftligt), at du ikke ønsker at modtage oplysninger fra os om nøje udvalgte tilbud og produkter eller andre nyttige oplysninger, accepterer du, at vi kan kontakte dig elektronisk via e-mail, post, SMS eller telefon (på et rimeligt tidspunkt) med dette formål i den periode, hvor du har en konto hos os.

24.6                            Hvis du er blevet introduceret til os af en tredjepart, anerkender og accepterer du, at vi udveksler dine oplysninger med den pågældende person i det omfang, det er nødvendigt for os for at opfylde vores forpligtelser i henhold til en given aftale, som vi måtte have med den pågældende person.  En sådan videregivelse kan føre til vores deling af finansielle og personlige oplysninger om dig, herunder dine ansøgningsoplysninger, handelskonto-status og din handelsaktivitet.  Skulle du ikke længere ønske, at vi videregiver oplysninger til sådanne personer, bedes du underrette os skriftligt.

24.7                            Hvis du ønsker adgang til oplysninger, som vi opbevarer, eller ønsker, at vi korrigerer eventuelle forkerte oplysninger, bedes du underrette os skriftligt.  Et gebyr kan blive opkrævet for at give adgang til oplysningerne.  Bemærk, at i henhold til Databeskyttelsesloven fra 1998 kan visse oplysninger undtages fra videregivelse, eller vi kan være ude af stand til at videregive oplysninger, som du beder om.

 

25                               Intellektuel ejendom

25.1                            Med henblik på denne aftale betyder "intellektuelle ejendomsrettigheder": alle patenter, rettigheder til opfindelser, brugsmodeller, ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder, varemærker, servicemærker, handels-, virksomheds- og domænenavne, rettigheder til trade dress eller get-up, rettigheder til goodwill eller til at sagsøge for passing-off, illoyale konkurrencerettigheder, designrettigheder, rettigheder til computersoftware, databaserettigheder, topografirettigheder, moralske rettigheder, rettigheder til fortrolige oplysninger (herunder knowhow og forretningshemmeligheder) og alle andre intellektuelle rettigheder i hvert enkelt tilfælde, hvad enten registrerede eller uregistrerede og inklusive alle ansøgninger om og fornyelser eller forlængelser af sådanne rettigheder, og alle lignende eller tilsvarende rettigheder eller former for beskyttelse i en hvilken som helst del af verden.

25.2         Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i eller der udspringer af eller i forbindelse med produkterne, tjenesteydelserne, de elektroniske tjenesteydelser eller hjemmesiden eller enhver anden ting leveret af os til dig, vil, i det omfang det ikke er ejet af en tredjepart, være ejet af os.

25.3         Du anerkender og accepterer, at med hensyn til enhver tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder til produkterne, tjenesteydelserne, de elektroniske tjenesteydelser eller hjemmesiden eller enhver anden ting leveret af os til dig, er din brug af sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder betinget af vores opnåelse af en skriftlig licens fra den relevante licensgiver på sådanne vilkår, som berettiger os til at licensere sådanne rettigheder til dig.

25.4         Du anerkender og accepterer, at du ikke må formidle nogen elektroniske tjenester eller vores hjemmeside (eller nogen del af dem) til nogen, ej heller må du kopiere produkterne, tjenesteydelserne, de elektroniske tjenesteydelser eller hjemmesiden.

25.5         Vi kan fra tid til anden levere materiale til dig i forbindelse med vores produkter, tjenesteydelser, elektroniske tjenesteydelser eller hjemmeside. Du må ikke tilsløre, manipulere med eller på anden måde ødelægge nogen ophavsret eller andre meddelelser om ejendomsret på noget materiale, som vi leverer til dig eller videregive, offentliggøre eller på anden måde gøre et sådant materiale tilgængeligt for tredjepart. Du må kun bruge materiale, som vi leverer til dig i forbindelse med driften af din konto, og efter lukningen af din konto skal du returnere ethvert sådant materiale til os.

25.6         Alt hvad vi leverer til dig leveres på et ikke-eksklusivt grundlag, og vi forbeholder os ret til at ophøre med en sådan levering og opsige din brug af ethvert produkt, tjenesteydelse, elektronisk tjenesteydelse eller hjemmeside eller andre ting, som vi leverer til dig.

 

26                               Gældende lov og jurisdiktion

26.1         Denne aftale skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales.

26.2         Parterne underkaster sig uigenkaldeligt den eksklusive jurisdiktion af de engelske domstole i London til bilæggelse af eventuelle tvister (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), som kan opstå i forbindelse med denne aftale, bortset fra, at vi efter eget skøn (eller hvor det kræves af gældende regler), kan indlede og forfølge retstvister i enhver anden jurisdiktion, og du giver hermed afkald på enhver indvending imod dette på grundlag af værneting eller forum.

27                               Overdragelse

27.1         Du må ikke overdrage eller overføre nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale uden vores forudgående skriftlige samtykke.

27.2         Vi kan overdrage og overføre alle eller enhver af vores rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale efter meddelelse til dig, uden nogen forpligtelse til at indhente samtykke fra dig. En sådan overførsel eller overdragelse skal betinges af erhververens skriftlige erklæring om at være bundet af og udføre vores forpligtelser i henhold til denne aftale.

28                               BEMYNDIGEDE personer

28.1         Hvis du ønsker at bemyndige en tredjepart (f.eks. en pengeforvalter) til at afgive ordrer eller placere handler på dine vegne i forbindelse med din handelskonto/i (en "Bemyndiget person"), kan du gøre dette, forudsat at du meddeler det til os skriftligt i en form, der er tilfredsstillende for os, og at vi har givet vores skriftlige samtykke. Vi kan kræve, at du formaliserer udnævnelsen af en bemyndiget person ved at udføre, som et bekræftet dokument, en fuldmagt. Vi forbeholder os ret til at tilbageholde vores samtykke (eller, hvis tidligere givet, tilbagekalde vores samtykke med et rimeligt varsel), og er ikke forpligtet til at give dig en begrundelse.

28.2         Du vil være ansvarlig for alle handlinger eller undladelser begået af enhver bemyndiget person. Vi vil ikke have nogen forpligtelse til at overvåge handler, ordrer eller andre handlinger eller undladelser, eller til at bekræfte bemyndigelsen af en sådan bemyndiget person.

28.3         Du vil være ansvarlig for enhver handel, der tilsyneladende udføres på dine vegne. Vi kan reagere på enhver instruks, som vi i god tro mener, er modtaget fra en bemyndiget person.

28.4         Tilvejebringelsen af midler fra en tredjepart, og vores accept af disse, frigør for så vidt angår handel på din konto på ingen måde dig for dine forpligtelser eller påvirker dit ansvar over for os under denne aftale.

28.5         For at undgå tvivl, kan vi lukke dine åbne handler og alle dine handelskonti efter meddelelse om din død. Dit bo vil fortsat være ansvarlig for eventuelle skyldige beløb til os. Vi kan (men er, forud for enhver tildeling af repræsentation, ikke bundet til at) handle efter instruks fra din(e) personlige repræsentant(er).

 

29                               Tredjepartsrettigheder

Parterne har ikke til hensigt at lade noget vilkår i denne aftale blive håndhævet i henhold til Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, bortset fra, at enhver af vores medarbejdere eller tilknyttede virksomheder har ret til at håndhæve vilkårene i denne aftale i henhold til den pågældende lovgivning.

30                               Adskillelse

Hvis nogen del af enhver bestemmelse i denne aftale er ugyldig eller ikke kan håndhæves, forbliver resten af en sådan bestemmelse og alle andre bestemmelser i denne aftale gyldige og kan håndhæves.

31                               Opsigelse

31.1         Denne aftale kan opsiges:

(a)             med det samme af os i henhold til klausul 20 (Tilfælde af misligholdelse og lukning af konti) eller efter ti (10) kalenderdages skriftlig varsel til dig, eller

(b)            af dig ved at give os ti (10) kalenderdages skriftligt varsel

31.2         Efter at et sådant varsel er givet, vil alle åbne handler fortsætte, indtil de bliver lukket eller udløber i overensstemmelse med denne aftale. Et eventuelt opsigelsesvarsel vil ikke påvirke nogen forpligtelse eller noget ansvar, som allerede er opstået i forbindelse med en åben handel eller på anden måde i henhold til denne aftale.

31.3         For større sikkerhed vil følgende bestemmelser forblive i fuld kraft og effekt efter ophør af denne aftale: klausulerne 19 (Forespørgsler, klager eller tvister), 21 (Skadesløsholdelse og ansvar), 23 (Kommunikation og meddelelser), 24 (Databeskyttelse), 25 (Intellektuel ejendom), 26 (Gældende lov og jurisdiktion), 27 (Overdragelse), 29 (Tredjepartsrettigheder), 30 (Adskillelse), og 32 (Fortolkning).

31.4         Denne aftale har ingen minimumsvarighed.  Eftersom de handler, som du kan placere, er underlagt markedsudsving, er vi ikke forpligtet til at forsyne dig med en fortrydelsesret.

 

32                               Fortolkning

32.1         Overskrifterne er kun inkluderet for nemheds skyld og vil ikke påvirke fortolkningen eller konstruktionen af denne aftale.

32.2         Medmindre andet fremgår af sammenhængen, er enhver henvisning til:

(a)             en klausul, underklausul, afsnit eller vilkår, en henvisning til en klausul, underklausul, afsnit eller vilkår i denne aftale,

(b)            en part eller parterne, en part eller parterne (som tilfældet er) i denne aftale,

(c)             en vedtægt eller lovbestemmelse inklusiv enhver konsolidering eller gen-vedtagelse, ændring eller udskiftning af selv samme, enhver vedtægt eller lovbestemmelse, som det er en konsolidering, gen-vedtagelse, ændring eller udskiftning af, og enhver underordnet lovgivning i kraft under enhver af de samme fra tid til anden og omfatter alle instrumenter eller ordrer i henhold til en sådan vedtagelse,

(d)            en person inklusiv et firma, selskab og foreninger, fond, regering, stat eller statsligt organ, eller enhver sammenslutning eller partnerskab eller joint venture (uanset om det er en selvstændig juridisk person),

(e)             et tidspunkt på dagen en henvisning til tiden i London, Storbritannien, medmindre andet er angivet, og

(f)             et dokument, en henvisning til dette dokument som varieret, suppleret eller erstattet fra tid til anden.

32.3         Alle ord, der følger efter udtrykkene herunder, omfatter, eksempel, især eller lignende udtryk skal fortolkes som illustrative og begrænser ikke betydningen af ordene, beskrivelsen, definitionen, sætningen eller udtrykket forud for disse udtryk.

32.4         Generelle ord vil ikke være genstand for en restriktiv fortolkning ved at ord går forud for disse eller de bliver efterfulgt af ord, der angiver en bestemt klasse af handlinger, emner eller ting.

32.5         Medmindre andet følger af sammenhængen, skal ord i ental omfatte flertal, og ord i flertal skal omfatte ental.

32.6         De følgende ord og udtryk skal, medmindre andet er angivet, have følgende betydninger:

Lov er defineret i klausul 2.5.

Insolvenshandling betyder, i forhold til en part:

(a)       dennes generelle overdragelse til gavn for, eller indgåelse af en aftale eller sammensætning med, kreditorer, eller

(b)       dennes skriftlige angivelse af, at den ikke er i stand til at betale sin gæld, idet den forfalder, eller

(c)       dens søgen, samtykke til eller accept af udpegelsen af en administrator eller en tilsvarende person for dette eller enhver væsentlig del af dens ejendom, eller

(d)       præsentationen eller indgivelsen af et andragende i forbindelse med dette til enhver domstol eller ethvert agentur med anmodning om eller til konkurs eller insolvens for en sådan part (eller en lignende procedure) eller søgen efter enhver ordning, komposition, genjustering eller lignende lempelse efter nuværende eller fremtidige vedtægter, lovgivning eller regler, hvis et sådant andragende ikke er blevet udsat eller afvist inden for 30 dage efter indgivelsen (undtagen for et andragende til afvikling eller en lignende procedure, i hvilken situation ingen sådan periode på 30 dage gælder), eller

(e)       indkaldelse til et møde med sine kreditorer med henblik på at overveje en frivillig ordning.

Aftale er defineret i klausul 2.1.

Gældende regel betyder, hvor relevant: (a) FCA-reglerne; (b) reglerne for en relevant lovgivningsmæssig eller anden statslig myndighed (c) reglerne for en relevant børs, og (d) alle andre gældende love, regler og bestemmelser som er i kraft fra tid til anden, som gælder for denne aftale eller dens produkter og tjenesteydelser.

Medarbejder har betydningen angivet i FCA-reglerne

Tilknyttet virksomhed betyder ethvert holdingselskab eller datterselskab (som defineret i Companies Act 2006) og/eller et datterselskab af ethvert sådant holdingselskab eller dets datterselskaber.

Bemyndiget person betyder en person bemyndiget til at foretage ordrer eller placere handler på dine vegne i henhold til klausul 28.

Basisvaluta betyder, i henhold til vores aftale, den valuta, som du vælger at få din konto denomineret i.

Bid offer spread betyder forskellen mellem den pris en kontrakt kan købes og sælges til på et givet tidspunkt.

Bankdag betyder en dag (som ikke er en lørdag eller søndag), hvor bankerne er åbne i London for almen bankvirksomhed.

Kontantbeholdning betyder saldoen på din konto, herunder alle debiteringer/krediteringer og overskud/tab fra lukkede handler.

CFD eller differencekontrakt er en aftale om at udveksle forskellen i værdi af et finansielt instrument mellem det tidspunkt, hvor kontrakten åbnes og det tidspunkt, hvor kontrakten lukkes.

Klientpengeregler henviser til de regler, der er fastsat i kapitel 7 i Client Assets (CASS) i FCAs Handbook of Rules and Guidance.

Klageprocedure betyder vores skriftlige politik vedrørende klager over ethvert aspekt af tjenesteydelserne som offentliggjort på hjemmesiden fra tid til anden.

Politik for interessekonflikt er tilgængelig på vores hjemmeside eller efter anmodning.

Virksomhedshandling betyder enhver begivenhed indledt af et selskab, som påvirker dets aktionærer. (eksempler: aktiesplit, konsolideringer, fusioner og spinoffs).

Kundeprofil betyder kundeprofilen med individuelle login-oplysninger tilhørende en klient, såsom brugernavn og adgangskode, som giver en klient adgang til alle hans/hendes handelskonti.

Forstyrret dag defineres i klausul 10.2.

Forstyrrelse defineres i klausul 10.1.

EØS betyder Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (nemlig Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannien).

Elektronisk tjenesteydelse betyder enhver elektronisk tjenesteydelse, herunder uden begrænsning, en ETX Capital-platform, trade-through charts, MT4, handelsplatform til binære optioner, direkte markedsadgang, ordre-routing eller informationstjenester, som vi giver dig adgang til eller stiller til rådighed for dig, enten direkte eller gennem en tredjepartstjenesteudbyder.

Godkendt modpart betyder en klient kategoriseret som en i sig selv eller elektivt godkendt modpart i henhold til kapitel 3.6 i FCAs Conduct of Business Sourcebook (COBS).

ETX Capital-platform betyder en handelsplatform, der tilbydes i kraft af os fra tid til anden, men omfatter ikke handelsplatforme skabt af MetaQuotes Software Corp eller Markets Pulse P.S. Ltd.

Tilfælde af misligholdelse betyder

(a)       en insolvensbegæring indgivet i forhold til dig,

(b)       du er en person, og du dør eller bliver mentalt invalideret,

(c)       du handler i strid med enhver garanti eller erklæring i henhold til denne aftale,

(d)       enhver erklæring eller garanti fra dig i henhold til denne aftale og/eller eventuelle oplysninger givet til os i forbindelse med denne aftale er eller bliver usande eller vildledende,

(e)       ethvert beløb skyldigt til os betales ikke i overensstemmelse med denne aftale, og

(f)        ethvert tidspunkt og enhver given periode skønnet rimelig af os, hvor du ikke kan kontaktes eller du ikke reagerer på nogen meddelelse eller korrespondance fra os.

Børs betyder enhver børs, hvor der handles med værdipapirer eller futures, clearingcentral, selvregulerende organisation, alternativt handelssystem eller multilateral handelsfacilitet, hvor relevant.

Expert Advisor eller EA betyder et automatiseret handelssystem anvendt i forbindelse med en handelsplatform. Expert Advisors er almindeligt kendt som handelsrobotter.

Udløb med henvisning til en option betyder den dato og det tidspunkt, hvor optionen udløber og alle rettigheder og forpligtelser tilknyttet optionen ophører.

Udløbende handel betyder en handel, der udløber på et bestemt tidspunkt i fremtiden.

Udløbsdato betyder sidste dato og tidspunkt, hvor handel med en kontrakt kan forekomme. Efter denne dato vil alle åbne handler blive lukket (afviklet) af os.

FCA betyder Financial Conduct Authority, tilsynsmyndigheden for Storbritanniens finanssektor og dens agenter eller eventuelle efterfølgende organ eller organer, som kan kontaktes på 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS eller via sin hjemmeside: www.fca.org.uk.

FCA-regler betyder reglerne i FCA, som de fra tid til anden varieres, ændres eller erstattes af FCA og som fastsat i FCAs Handbook of Rules and Guidance. For yderligere oplysninger kan du besøge FCAs hjemmeside på www.fca.org.uk eller http://fshandbook.info/FS/html/FCA.

Finansiel spread bet betyder en satsning på forskellen mellem åbnings- og lukningspriserne på en kontrakt.  Åbnings- og lukningsprisen på en kontrakt fastsættes under hensyn til prisen på det underliggende marked. En finansiel spread bet er en juridisk bindende kontrakt i medfør af paragraf 412 i loven. Finansiel Spread Betting er kun tilgængelig for personer, der er hjemmehørende i Storbritannien eller Irland.

Force majeure-begivenhed defineres i klausul 18.2.

FX betyder foreign exchange.

FX-handelsvejledningen er tilgængelig på vores hjemmeside eller efter anmodning.

Garanteret stop betyder en stop loss-ordre, som vi garanterer ikke vil overskrides ved markedsglidning. Flere oplysninger er tilgængelige på vores hjemmeside efter anmodning.

Afdækningsforstyrrelse betyder omstændigheder, hvor vi, efter at have gjort kommercielt rimelige (men ikke større) bestræbelser, ikke er i stand til at:

(a)       erhverve, etablere, genetablere, erstatte, vedligeholde, afvikle eller bortskaffe transaktioner eller aktiver anset for nødvendige til at afdække eventuelle risici relateret til eller i forbindelse med den pågældende handel, eller

(b)       realisere, indhente eller fremsende provenuet fra en sådan transaktion eller aktiv

Indikator betyder et teknisk analyseobjekt indlagt i et diagram, som bruges til at forudsige den fremtidige prisbevægelse af det relevante marked. Der er typisk to typer af indikatorer: trendindikatorer og oscillatorer.

Indledende marginkrav betyder det minimumsbeløb, der skal indbetales for at du kan åbne en handel.

Intellektuelle ejendomsrettigheder har betydningen angivet i klausul 25.1.

Iboende værdi for en call option opstår, når prisen på markedet er højere end strike-prisen. Omvendt har en put option en iboende værdi, hvis strike-prisen er højere end markedsprisen. I begge tilfælde beregnes størrelsen af den iboende værdi ved at trække strike-prisen fra markedsprisen.

Fælleskonto har betydningen angivet i klausul 3.2.

Limit-ordre betyder en instruktion til at handle på et bestemt marked, hvis vores pris på dette marked bliver mere gunstig for dig.

Likvidationsværdi betyder summen af din kontantbeholdning og fortjeneste/tab fra dine åbne handler.

 

Tab i forbindelse med ethvert emne, begivenhed eller omstændighed omfatter alle krav, fordringer, handlinger, retstvister, erstatninger, betalinger, handelstab, omkostninger, udgifter eller andre forpligtelser og efterfølgende indirekte eller særlige tab, herunder, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, tab af indtægter, tab af forventede besparelser og tab af muligheder.

Vedligeholdelsesmargin betyder beløbet, der er nødvendigt for at opretholde en åben handel.

Åbenlys fejl er defineret i klausul 9.22.

Margin betyder indledende marginkrav og/eller vedligeholdelsesmargin og er undertiden benævnt "variationsmargin".

Margin call betyder en anmodning eller skønnet anmodning om midler til at bringe dine disponible handelsmidler til nul (0) eller derover.

Marked betyder et unikt sæt af produkter baseret på prisudviklingen på et underliggende marked.

Markedsordre betyder en ordre til prisen på den aktuelt fremherskende markedspris.

Negativ glidning betyder glidning, som fører til en udførelsespris, der er værre end den pris, som kunden har anmodet om.

Ikke-udløbende handel betyder en handel, som ikke har en udløbsdato. Disse handler forbliver åbne natten over med en gældende finansieringsafgift pålagt din konto.

Ordre betyder en instruktion om at åbne eller lukke en handel til en pris på samme niveau som eller højere eller lavere end den nuværende markedspris og omfatter: en indledende ordre, en limit-ordre, en stop loss-ordre, trailing stop, garanteret stop og en markedsordre.

Ordreudførelsespolitik betyder det dokument, der beskriver de rimelige skridt, som vi vil tage for at sikre, at når vi udfører en ordre, så behandler vi dig retfærdigt og i overensstemmelse med FCA-reglerne.

Positiv glidning betyder glidning, som fører til en udførelsespris, der er bedre end den pris, som kunden har anmodet om.

Fortrolighedspolitik betyder fortrolighedserklæringen offentliggjort på hjemmesiden som ændret fra tid til anden.

Produkt betyder enhver type finansiel kontrakt, som vi stiller til rådighed i henhold til denne aftale (f.eks. er vores UK 100 dagligt rullende kontrakt en af vores UK100-indekskontrakter i markedsgruppen af britiske indekser), og omfatter CFDer, binære optioner og finansielle spread bets.

Professionel kunde betyder en kunde, der er kategoriseret som en i sig selv professionel kunde eller en elektivt professionel kunde i overensstemmelse med COBS 3.5.1 R.

Detailkunde betyder en kunde, der hverken er kategoriseret som en professionel kunde eller en godkendt modpart i overensstemmelse med COBS 3.4.1 R.

Risikoadvarsel betyder den meddelelse, som vi er forpligtet til at give detailkunder eller professionelle kunder i forhold til de risici, der er forbundet med produkterne og tjenesteydelserne i henhold til denne aftale.

Robot-handelsværktøjer omfatter, men er ikke begrænset til, værktøjer almindeligvis kendt som Expert Advisors, Scripts og Indikatorer. 

Roll over er defineret i klausul 9.30.

Tjenesteydelser betyder de tjenesteydelser, der tilbydes af os til dig i forbindelse med CFD-handel og/eller finansiel spread betting som angivet på hjemmesiden og omfattet af denne aftale.

Script betyder et skrevet program, som udelukkende bruges til at udføre en enkelt handling og derefter stopper, når denne handling er udført. Et script adskiller sig fra en Expert Advisor, fordi et script kun kan udføres efter anmodning, mens en Expert Advisor vil fungere af sig selv efter aktivering.

Glidning betyder, at den specifikke pris anmodet af en klient ikke er tilgængelig, når en ordre bliver præsenteret til udførelse, så ordren udføres så tæt som praktisk muligt på kundens ønskede pris, hvilket kan føre til positiv eller negativ glidning.

Stop loss-ordre betyder en instruktion til at handle på et bestemt marked, hvis vores pris på dette marked bliver mindre gunstig for dig. Disse ordrer bruges ofte til at give en vis risikobeskyttelse, men er ikke garanterede. Se definitionen på garanteret stop.

Strike-pris betyder den faste pris, som indehaveren af en option har ret til at købe eller sælge til.

Tidsværdi betyder værdien af optionen efter fradrag af iboende værdi fra markedsprisen. Denne ekstra præmie afspejler sandsynligheden for, at optionen vil gå yderligere over beløbet før udløbsdatoen.

Handel betyder enhver transaktion indgået i henhold til denne aftale (herunder: Finansielle spread bets, handler i CFDer og handler i binære optioner). 

Disponible handelsmidler betyder den mængde penge på din konto, der er fri til at blive brugt til at tilfredsstille marginkrav.

Handelskonto betyder en handelskonto for enhver af handelsplatformene, der tilbydes af os, som en klient kan få adgang til via individuelle login-oplysninger såsom brugernavn og adgangskode til den specifikke handelskonto eller kundeprofil, afhængigt af det underliggende teknologisystem.

Trailing Stop betyder en stop loss-ordre, hvor du har valgt at lade niveauet for din stoppris følge bevægelsen i prisen på det underliggende marked.

Underliggende marked betyder det relevante finansielle instrument, indeks, valuta, eller et andet instrument, hvis pris eller værdi danner grundlag for at vi kan etablere den pris, som vi angiver for et marked.

Hjemmeside betyder den hjemmeside, der drives af os med henblik på at levere tjenesteydelserne til dig.

Ingen del af dette dokument må kopieres eller gengives i nogen tænkelig form uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Monecor (London) Limited.  Alle rettigheder forbeholdes.

31. januar 2016

81% af detailinvestorkonti taber penge, når der handles CFD'er med ETX. Du bør overveje, om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine penge.

81% af detailinvestorkonti taber penge, når der handles CFD'er med ETX. Du bør overveje, om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine penge.